เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หาดวอนนภา ชลบุรี [11 พ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลชุมชนวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หาดวอนนภา ชลบุรี [29 ก.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งทะเลชุมชนหาดวอนนภาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองแสนสุขอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ความยาวประมาณ 500 เมตร

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ เกาะยาวน้อย พังงา [26 ส.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หาดทรายเทียม สงขลา [18 ส.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

Download เอกสารเพิ่มเติมจาก

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร [3 ส.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ นาพญา หลังสวน ชุมพร [2 ส.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการประกอบด้วย บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จํากัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ดําเนินโครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งบ้านบางมั่น ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นไปในลักษณะเชิงพื้นที่หรือในลักษณะกลุ่มหาด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านการจัดการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และจัดทําแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด ในการดําเนินโครงการ และสอดคล้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงกําหนดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นโรคระบาดที่ แพร่กระจายไปทั่วโลก ในการนี้ โครงการจึงได้มีกําหนดการจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ สํานักสงฆ์นาพญาธรรมมาราม ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยโครงการกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน

เอกสารประกอบการประชุมสามารถ Download ได้จาก QR Code นี้

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ เกาะลิบง จ.ตรัง [23 ก.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดบ้านย่านสะบ้า พังงา [23 ก.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดบางศิลา สตูล [22 ก.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี [29 มิ.ย. 2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ บางกะไชย จันทบุรี [1ก.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดบางศิลา สตูล [22มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ อ่าวประจวบ [16มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ อ่าวน้อย ประจวบฯ [17มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดสามร้อยยอด [15มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์ [14มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดคุ้งวิมาน [4มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง