ติดตามงานป้องกันชายฝั่ง หาดแม่รำพึง

หาดแม่รำพึง ตั้งอยู่ ณ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เป็นหาดทรายยาวต่อเนื่อง 4.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ปากคลองแม่รำพึงทางทิศตะวันออกจนถึงคลองบางสะพานทางทิศตะวันตก Beach Lover เคยนำเสนอเรื่องราวของหาดแม่รำพึง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไปหลายครั้งแล้ว นับตั้งแต่เริ่มมีการคัดค้านโครงการป้องกันชายฝั่งของกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อต้นปี 2565 ติดตามได้จากโพสเก่าๆโดยการค้นหาคำว่า “หาดแม่รำพึง” จากช่อง search ด้านขวาบน ช่วงต้นเดือนมิถุนายน Beach Lover ได้มีโอกาสเดินเท้าสำรวจชายหาดแห่งนี้อีกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างกำแพงกันคลื่น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่ามีการเปิดพื้นที่หน้าชายหาดขนาดใหญ่เพื่องานฐานรากของกำแพง โดยโครงสร้างที่กำลังก่อสร้างนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตำแหน่ง และระยะงานก่อสร้าง (ความยาวโครงสร้าง) ไปตามมติของคณะทำงานที่ทาง จ.ประจวบฯ ได้ตั้งขึ้นโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กล่าวโดยสรุปคือมีการปรับขนาดให้เล็กลงและขยับแนวโครงสร้างให้ประชิดฝั่งเพิ่มมากขึ้น เท่าที่เดินเท้าสำรวจพบว่ามีการเปิดพื้นที่ก่อสร้างในระยะแรกประมาณ 300 เมตร ตั้งแต่หน้าบางสะพานรีสอร์ทลงมาทางทิศใต้ของหาดถึงหน้าลานปูนสาธารณะของท้องถิ่น โดยมีการขุดทรายหน้าหาดออกเป็นระยะกว้างประมาณ 20 เมตร (แตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ) บางตำแหน่งมีการลงโครงสร้างไปบ้างแล้ว บางตำแหน่งลงเข็มพืด ในขณะอีกพื้นที่กำลังขุดหน้าหาดเพื่อทำการเปิดพื้นที่ทำงาน บางพื้นที่นำเสาเข็มมาวางรอไว้ น่าติดตามต่อไปว่า โครงการที่เคยเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างรุนแรง และคลี่คลายลงได้แล้วนั้น จะดำเนินงานต่อไปตามฉันทามติที่ได้ตกลงไว้ร่วมกันหรือไม่

Beachlover

June 25, 2024

Life Cycle Assessment (การประเมินวัฏจักรชีวิต, LCA) กับงานป้องกันชายฝั่งทะเล

Life Cycle Assessment (LCA) หรือ การประเมินวัฏจักรชีวิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานป้องกันชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย LCA จะช่วยประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของโครงการป้องกันชายฝั่ง ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา ไปจนถึงการรื้อถอน LCA กับงานป้องกันชายฝั่งทะเล: ประโยชน์ของการใช้ LCA ในงานป้องกันชายฝั่งทะเล: ตัวอย่างการนำ LCA ไปใช้ในงานป้องกันชายฝั่งทะเล: สรุป: การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนางานป้องกันชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน โดย LCA ช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ และนำไปสู่การตัดสินใจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเนื่องจากประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวมากกว่า 3,000 กิโลเมตร และกำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ การนำ LCA มาใช้ในการวางแผนและดำเนินโครงการป้องกันชายฝั่ง จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

Beachlover

June 25, 2024

หาดขั้นบันได ณ อ่าวน้อย

อ่าวน้อย เป็นหนึ่งในสามอ่าวของ จ.ประจวบฯ นับว่าเป็นอ่าวที่เล็กที่สุดในบรรดาสามอ่าวรองจาก อ่าวประจวบและอ่าวมะนาว กล่าวคือมีความยาวชายหาดประมาณ 1.2 กิโลเมตร Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของอ่าวน้อยไปหลายครั้งแล้ว โดยพื้นที่อ่าวน้อยนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการฟ้องร้องคดีชายหาด โดยประชาชนฟ้องรัฐในคดีปกครอง ติดตามได้จากหมวดคดีชายหาด ต้นเดือน มิ.ย.2567 Beach Lover ได้กลับมาอ่าวน้อยอีกรอบในช่วงเวลาน้ำลงต่ำ พบว่า กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดยังอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากเดิมตอนที่เสร็จใหม่ๆมากนัก เพียงแต่พบสนิมเหล็กบนราวรั้วกันตก บริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างเฟสที่หนึ่ง  พบร่องรอยน้ำกระเซ็นข้ามโครงสร้างบนิเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างทางทิศเหนือจนเกิดเป็นหลุดบ่อด้านหลังสันกำแพงกันคลื่นบางส่วน

Beachlover

June 24, 2024

วิทยาศาสตร์พลเมืองเพื่อการติดตามชายหาด

พื้นที่ชายฝั่งกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และกิจกรรมของมนุษย์ การติดตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการและการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ วิทยาศาสตร์พลเมือง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชายหาด ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาชายฝั่ง ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์พลเมืองสำหรับการติดตามชายหาด: ตัวอย่างโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองสำหรับการติดตามชายหาด: วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science) มีส่วนช่วยงานเชิงนโยบายในหลายด้าน ดังนี้: ตัวอย่างโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ช่วยงานเชิงนโยบาย: ความท้าทายและข้อควรพิจารณา: ทิศทางในอนาคต: สรุป: วิทยาศาสตร์พลเมืองได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการติดตามชายหาด นำเสนอประโยชน์และโอกาสที่หลากหลาย โดยการรับมือกับความท้าทายและยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์พลเมืองสามารถมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการทำความเข้าใจและปกป้องสภาพแวดล้อมชายฝั่งของเรา วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในประเทศไทย จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน

Beachlover

June 23, 2024

สวยสมบูรณ์ตลอดปี…ที่นี่อ่าวมะนาว

อ่าวมะนาว เป็นหนึ่งในสามอ่าวของ จ.ประจวบฯ ตั้งอยู่ในเขตทหารที่เรียกว่า กองบิน 5 ทางทิศใต้ของอ่าวประจวบฯ โดยมีเขาล้อมหมวกคั่นระหว่างอ่าวประจวบฯ และอ่าวมะนาว อ่าวมะนาวมีความยาวชายหาดประมาณ 3.5 กิโลเมตร บางส่วนของชายหาดเป็นที่พักสวัสดิการของกองบิน บางส่วนให้เช่าเป็นร้านอาหารริมทะเล มีร่มเตียงให้บริการ และบางส่วนเป็นหาดธรรมชาติที่ไม่มีร่มเตียง โรงแรม ร้านอาหาร กีดขวางสายตา Beach Lover ขอพาชมบางส่วนของชายหาดทางทิศใต้ติดกับเขาคลองวาฬที่ยังคงเป็นชายหาดธรรมชาติ สมบูรณ์ไปด้วยทิวสน และต้นไม้ชายหาด ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ผู้ประกอบการร่มเตียงผ้าใบให้ข้อมูลกับเราว่า บางปีที่ทรายหน้าหาดหดหายไปมากๆ ทหารจะเอาทรายที่อยู่นอกอ่าวมาถมพื้นที่หาดให้มีความกว้างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ อ่าวมะนาวที่อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศนี้มีสภาพสวย สมบูรณ์ตลอดทั้งปี เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะกองทัพอากาศสามารถจัดสรรงบประมาณมาดูแลและบริหารจัดการได้โดยไม่ติดขัด  เอาเข้าจริงๆแล้วหาดที่อื่นๆก็ควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแบบนี้เช่นกัน เพราะการมีชายหาดที่สมบูรณ์สวยงาม จะยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้สูงมากขึ้น และนั่นอาจหมายถึงเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นด้วย

Beachlover

June 22, 2024

แนวทางการแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (Nature-Based Solutions – NbS) เพื่อป้องกันชายฝั่ง

ชุมชนชายฝั่งทะเลทั่วโลกเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น คลื่นที่รุนแรงขึ้น และการกัดเซาะชายฝั่ง กำลังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศชายฝั่ง วิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมที่ใช้ “โครงสร้างทางวิศวกรรม” เช่น กำแพงกันคลื่น และเขื่อนกันคลื่น พิสูจน์แล้วว่ามีราคาแพง รบกวนกระบวนการทางธรรมชาติของชายฝั่งระบบนิเวศ และมักไม่มีประสิทธิภาพในระยะยาว จึงเกิดแนวทางการแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (Nature-Based Solutions – NbS) สำหรับการป้องกันชายฝั่ง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น NbS นำเสนอแนวทางที่ยั่งยืนและครอบคลุมยิ่งขึ้นในการปกป้องชายฝั่งโดยอาศัยประโยชน์จากระบบนิเวศตามธรรมชาติ แนวคิดของ NbS เน้นการทำงานร่วมกับกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการป้องกันชายฝั่ง NbS เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือเลียนแบบระบบนิเวศตามธรรมชาติ เพื่อสร้างแนวกันชนป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งระบบนิเวศเหล่านี้ ได้แก่ ป่าชายเลน หนองน้ำเค็ม ทุ่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง มีหน้าที่ป้องกันชายฝั่งในหลายรูปแบบ พืชพันธุ์ชายฝั่งสามารถช่วยลดพลังงานคลื่น ดักตะกอน และรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝั่ง แนวหอยนางรมสามารถลดทอนคลื่นและส่งเสริมการทับถมของตะกอน แนวปะการังที่สมบูรณ์ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ ช่วยดูดซับพลังงานคลื่นและลดผลกระทบของคลื่นพายุ กลไกการป้องกันของ NbS NbS ทำงานโดยใช้กลไกการป้องกันตามธรรมชาติที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศเฉพาะ ตัวอย่างที่สำคัญบางประการ ได้แก่: ข้อดีของ NbS เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาแบบวิศวกรรม (Hard […]

Beachlover

June 21, 2024

การถ่ายเททรายบริเวณปากแม่น้ำ (Sand Bypassing)

การถ่ายเททรายบริเวณปากแม่น้ำ (Sand Bypassing) คือ กระบวนการเคลื่อนย้ายทรายจากบริเวณหนึ่งของปากแม่น้ำไปยังอีกบริเวณหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสมดุลของตะกอนทรายในระบบชายฝั่ง และป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง เช่น เขื่อนกันทราย หรือท่าเรือ สาเหตุที่ต้องถ่ายเททราย: วิธีการถ่ายเททราย: ประโยชน์ของการถ่ายเททราย: การถ่ายเททรายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณปากแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสิ่งกีดขวางและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Beachlover

June 20, 2024

กำแพงกันคลื่นหลากหลายแบบ ณ อ่าวประจวบ ช่วง ถ.ปิ่นอนุสรณ์

กำแพงกันคลื่น อ่าวประจวบบริเวณนีั (ปากคลองบางนางรม ถึง เขาตาม่องล่าย) มีการดำเนินการสร้างและซ่อมแซมมาในหลายวาระโอกาส ด้วยโครงสร้างที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ตั้งแต่ปี ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร บางส่วนของสันด้านบนกำแพง ถูกออกแบบให้กว้างและพัฒนาเป็นลานกิจกรรม ทางเดินออกกำลังกาย และทางจักรยาน จากการเดินเท้าสำรวจพบว่า มีรูปแบบที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นกำแพงแบบขั้นบันไดเหมือนกัน ก็มีลักษณะของขั้นบันไดที่แตกต่างกัน คาดว่าถูกสร้างในช่วงเวลาที่ต่างกัน และพบบางส่วนของโครงสร้างที่ชำรุดเสียหายบริเวณใกล้กับเขาตาม่องล่าย ซึ่งชาวบ้านมักใช้เป็นที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก กำแพงกันคลื่นตลอดแนวตั้งแต่ปากคลองบางนางรม ถึง เขาตาม่องล่าย ที่เห็นอย่างหลากหลายรูปแบบนี้ ยามน้ำลงจะพบชายหาดด้านหน้ากำแพงอยู่บ้าง มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละโซนพื้นที่

Beachlover

June 19, 2024

พบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณแหลมบาลีฮาย

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังได้รับแจ้งเหตุพบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประสานงานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) กรณีแจ้งเหตุพบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 จาการสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลพัทยาเพิ่มเติม ทราบว่าท่อส่งน้ำเสียด้วยแรงดันสถานีสูบน้ำเสียพัทยารั่ว และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้สำรวจเบื้องต้น 3 สถานี ได้แก่ ประภาคาร ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และหาดพัทยา โดยสถานีประภาคารสภาพน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาพปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่พบสัตว์น้ำตาย ส่วนแหลมบาลีฮาย และหาดพัทยา สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็น จากนั้นทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.86-8.00 อุณหภูมิ 31.7-32.7 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.8-31.2 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.20-5.80 […]

Beachlover

June 18, 2024

ไม่หลงเหลือความเป็นชายหาดแล้วที่คลองวาฬ

หาดคลองวาฬ เป็นชายหาดที่ติดกับอ่าวมะนาวมีคลองวาฬเชื่อมต่อกับทะเลสองฝั่งคลองเป็นป่าชายเลน  บริเวณหาดคลองวาฬเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีความเงียบสงบ ความยาวของหาดประมาณ 4 กม. เป็นชายหาดทรายผสมเลน มีร้านอาหาร ที่พัก   ชุมชนชายฝั่ง  โครงการป้องกันชายฝั่งบริเเวณนี้ในอดีตมีองค์ประกอบคือ (1)  เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งยาว 300  ม. บนชายหาด สร้างเมื่อ ก.ย.2547 (2)  สวนสาธารณะบนชายหาดคลองวาฬ ซึ่งประกอบด้วยลานเอนกประสงค์   ถนนคอนกรีตเสริม  เหล็ก ลานจอดรถ รางระบายน้ำ    ทางดินถมพร้อมเกรดปรับแต่ง   พร้อมปรับภูมิทัศน์ ดำเนินการพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งเมื่อปี  2547 (3)  เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งแบบหินทิ้งจำนวน 11 ตัว ความยาวตัวละ 50 ม. จำนวน 5 ตัว และยาวตัวละ 100 ม. จำนวน 6 ตัว ตลอดแนวชายฝั่งยาวประมาณ 1.3 ก.ม. สร้างเมื่อปี 2548 แสดงดังรูปที่ 1 เมื่อมีการสร้างกำแพงป้องกันชายฝั่งชายหาดด้านหน้ากำแพงจะค่อยๆหดหายได้ เนื่องมาจากแรงปะทะของคลื่นที่วิ่งเข้ากระทบกำแพงแล้วสะท้อนออก ส่งผลให้ทรายด้านหน้ากำแพงถูกดึงหายออกไปด้านนอกฝั่ง ยังคงเห็นชายหาดโผล่พ้นน้ำบ้างยามน้ำลงบางครั้งเท่านั้น เรือประมงชาวบ้านที่เคยใช้พื้นที่ชายหาดเป็นที่จอดเรือจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แบบเดิม ในส่วนของเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งนั้น ได้ส่งผลให้คลื่นที่เข้ามาปะทะอ่อนกำลังลงด้านหลังเขื่อนกันคลื่นและเกิดการทับถมของตะกอนทรายด้านหลัง  ซึ่งทำให้ชายหาดระหว่างช่องเปิดของเขื่อนแต่ละตัวนั้นเกิดการกัดเซาะเว้าโค้งเป็นวงเสี้ยวพระจันทร์  พื้นที่ชายหาดด้านหน้าบริเวณที่มีการปรับภูมิทัศน์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสร้างกำแพงคอนกรีตป้องกันคลื่นนั้น สามารถมองเห็นหาดได้ยามน้ำลงบางครั้ง การขึ้นลงชายหาดเป็นไปได้ยากยิ่งเพราะต้องปีนข้ามสันและแนวลาดของกำแพงซึ่งอยู่สูงกว่าชายหาดมาก ส่วนในฤดูมรสุมคลื่นที่วิ่งเข้ามาปะทะกำแพงแนวดิ่งส่งผลให้มีน้ำทะเลกระเซ็นข้ามสันกำแพงขึ้นมาบนทางเดินริมกำแพงบ้าง แสดงดังรูปที่ […]

Beachlover

June 17, 2024
1 2 84