แนวทางการแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (Nature-Based Solutions – NbS) เพื่อป้องกันชายฝั่ง

ชุมชนชายฝั่งทะเลทั่วโลกเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น คลื่นที่รุนแรงขึ้น และการกัดเซาะชายฝั่ง กำลังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศชายฝั่ง วิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมที่ใช้ “โครงสร้างทางวิศวกรรม” เช่น กำแพงกันคลื่น และเขื่อนกันคลื่น พิสูจน์แล้วว่ามีราคาแพง รบกวนกระบวนการทางธรรมชาติของชายฝั่งระบบนิเวศ และมักไม่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

จึงเกิดแนวทางการแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (Nature-Based Solutions – NbS) สำหรับการป้องกันชายฝั่ง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น NbS นำเสนอแนวทางที่ยั่งยืนและครอบคลุมยิ่งขึ้นในการปกป้องชายฝั่งโดยอาศัยประโยชน์จากระบบนิเวศตามธรรมชาติ

แนวคิดของ NbS เน้นการทำงานร่วมกับกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการป้องกันชายฝั่ง NbS เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือเลียนแบบระบบนิเวศตามธรรมชาติ เพื่อสร้างแนวกันชนป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งระบบนิเวศเหล่านี้ ได้แก่ ป่าชายเลน หนองน้ำเค็ม ทุ่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง มีหน้าที่ป้องกันชายฝั่งในหลายรูปแบบ พืชพันธุ์ชายฝั่งสามารถช่วยลดพลังงานคลื่น ดักตะกอน และรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝั่ง แนวหอยนางรมสามารถลดทอนคลื่นและส่งเสริมการทับถมของตะกอน แนวปะการังที่สมบูรณ์ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ ช่วยดูดซับพลังงานคลื่นและลดผลกระทบของคลื่นพายุ

กลไกการป้องกันของ NbS

NbS ทำงานโดยใช้กลไกการป้องกันตามธรรมชาติที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศเฉพาะ ตัวอย่างที่สำคัญบางประการ ได้แก่:

 • การลดทอนคลื่น: ป่าชายเลน หนองน้ำเค็ม และทุ่งหญ้าทะเล ลดพลังงานคลื่นโดยเพิ่มแรงเสียดทานและกระจายคลื่นออกไป ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น ป่าชายเลนในเวียดนามสามารถลดความสูงของคลื่นได้ถึง 60%
 • การดักตะกอน: ระบบรากของพืชชายฝั่งดักตะกอนที่คลื่นและน้ำไหลพัดพา ส่งเสริมการเพิ่มตะกอนและรักษาเสถียรภาพของชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น แนวปะการังในออสเตรเลียสามารถเพิ่มตะกอนบนชายฝั่งได้ถึง 1 เมตรต่อปี
 • การป้องกันชายฝั่ง: แนวปะการังและหญ้าทะเลทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ ดูดซับพลังงานคลื่นและลดผลกระทบต่อชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น แนวปะการังในฟิลิปปินส์สามารถลดความเสียหายจากคลื่นสึนามิได้ถึง 90%
 • การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ: ระบบนิเวศชายฝั่งที่สมบูรณ์มีที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับสัตว์ทะเลหลายชนิด ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น ป่าชายเลนในประเทศไทยรองรับสัตว์น้ำมากกว่า 100 ชนิด

ข้อดีของ NbS เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาแบบวิศวกรรม (Hard engineering) แบบเดิม NbS มีข้อดีหลายประการ:

 • คุ้มค่า: NbS มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาน้อยกว่าการก่อสร้างและซ่อมแซมกำแพงกันคลื่นและโครงสร้างแข็งอื่นๆ อย่างมาก
 • ประโยชน์ด้านระบบนิเวศ: NbS ช่วยสร้างแหล่งอาศัยให้กับสัตว์หลากหลายชนิด ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ และส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของระบบนิเวศ
 • ปรับตัวเข้ากับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น: NbS หลายประเภทมีความสามารถตามธรรมชาติในการปรับตัวเข้ากับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยการเคลื่อนตัวไปทางบกตามการทับถมของตะกอน
 • ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม: NbS สามารถสร้างโอกาสด้านสันทนาการ สนับสนุนการประมงแบบยั่งยืน และส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชายฝั่ง

ความท้าทายและข้อควรพิจารณาสำหรับการนำ NbS ไปใช้

แม้ว่า NbS จะมีแนวโน้มที่ดี แต่การนำไปใช้นั้นยังคงเผชิญกับความท้าทายบางประการ:

 • ความจำเพาะของพื้นที่: ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ให้ระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพของ NbS ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่
 • การวางแผนและการจัดการ: การบูรณาการ NbS เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และกลยุทธ์การจัดการชายฝั่ง ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและความมุ่งมั่นในระยะยาว
 • การติดตามและประเมินผล: การติดตามผลและประเมินผลในระยะยาวมีความสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ NbS และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

แนวทางในอนาคตและความต้องการวิจัย

เนื่องจากความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาชายฝั่ง การวิจัยและพัฒนา NbS ต่อไปจึงมีความสำคัญยิ่ง หัวข้อสำคัญสำหรับการศึกษาในอนาคต ได้แก่:

 • การปรับกลยุทธ์การออกแบบและการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งที่แตกต่างกัน
 • พัฒนาวิธีการที่คุ้มค่าสำหรับการฟื้นฟูและสร้าง NbS
 • เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของ NbS ในระยะยาว ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย
 • บูรณาการ NbS เข้ากับกรอบการจัดการชายฝั่งที่กว้างขึ้น เพื่อกลยุทธ์การปรับตัวแบบองค์รวม

แนวทางการแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (Nature-Based Solutions – NbS) มีศักยภาพมหาศาลในฐานะแนวทางการป้องกันชายฝั่งที่ยั่งยืนและสามารถปรับตัวได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากหน้าที่ป้องกันตามธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง NbS สามารถนำเสนอทางออกที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ตลอดจนมอบประโยชน์ด้านระบบนิเวศและสังคมเพิ่มเติม การแก้ไขความท้าทายในการนำ NbS ไปใช้ และส่งเสริมการวิจัยเพิ่มเติมจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของแนวทางนี้ เพื่อปกป้องชายฝั่งของเราสำหรับคนรุ่นต่อไป