เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น อ.หลังสวน ชุมพร [25 เม.ย. 2565]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยสำหรับป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและของราชการมิให้คลื่นกัดเซาะจมลง ในทะเล แม้ว่าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะสามารถป้องกันชายฝั่งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งได้ตามวัตถุประสงค์ แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวในบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานและสภาพชายหาด

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2” ในพื้นที่ศึกษาจำนวน 10 พื้นที่ โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณตำบลบางมะพร้าว (ระยะที่1-2 และระยะที่ 3 เฉพาะ ด้านทิศใต้) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้

เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ปากน้ำแขมหนู [21 มี.ค. 2565]

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยสำหรับป้องกันทรัพย์สินของประชาชนและของราชการมิให้คลื่นกัดเซาะจมลง ในทะเล แม้ว่าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะสามารถป้องกันชายฝั่งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งได้ตามวัตถุประสงค์ แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวในบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานและสภาพชายหาด

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2” ในพื้นที่ศึกษาจำนวน 10 พื้นที่ โดยพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเลบ้านปากน้ำแขมหนู ตำบล ตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้

เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เกาะยาวน้อย พังงา [9มี.ค.2565]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา บริเวณชายฝั่งทะเลหาดป่าทราย หมู่ที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านแหลมไทร หมู่ที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้าน ท่าเขา หมู่ที่ 4 และชายฝั่งทะเลหาดบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7 ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมขอรับ การสนับสนุนงบประมาณในคราวเดียวกัน สําหรับออกแบบและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่อาจกระทบต่อชุมชนได้

โดยในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อยได้ยืนยันความพร้อมของพื้นที่ว่าสามารถดําเนินการศึกษาปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งพร้อมก่อสร้างโครงการได้ และยินดีรับมอบโครงการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อใช้งานและบํารุงรักษา ต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงดำเนินโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดป่าทรายและหาดแหลมไทร หมู่ที่ 5 ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1) เพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามหลักวิชาการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

(2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อแบบร่างเขื่อนฯ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนํา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงโครงการฯ ต่อไป

โดยมีกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ตามนี้