ด่วน! เปิดร่างงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปี 2567

ที่มาข้อมูลจากเล่มร่างงบประมาณ (ขาวคาดแดง) โดยสำนักงบประมาณปี 2567 วิเคราะห์ข้อมูลโดย Beach Lover

Beach Lover ได้เคยนำเสนองบประมาณเพื่องานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2563 แล้ว ติดตามได้จากโพสเก่าๆตาม Link ด้านล่าง

งบประมาณปี 2563 https://beachlover.net/budget-2563-beach-erosion/

งบประมาณปี 2564 https://beachlover.net/ร่างงบประมาณ-ชายฝั่ง-2564/

งบประมาณปี 2565 https://beachlover.net/สดๆร้อนๆ-เปิดร่างงบประมาณป้องกันชายฝั่งประจำปี-2565/

งบประมาณปี 2566 https://beachlover.net/เปิดร่างงบประมาณ-เพื่อแ/

เมื่อเดือน ธ.ค.2566 ร่างงบประมาณประจำปี 2567 ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสำนักงบประมาณ (ร่างงบประมาณเล่มขาดคาดแดง) พบว่ารัฐวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.2566-ก.ย.2567) เพื่องานศึกษาออกแบบ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง และเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ใน 3 กรมหลัก คือ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงงบกลุ่มจังหวัดด้วย รวมทั้งสิ้น 795,900,000 บาท (795.9 ล้านบาท) ใน 51 โครงการ 

ทั้งนี้ มิได้รวมงบประมาณของกรมเจ้าท่าเพื่อการขุดลอกปากร่องน้ำชายฝั่งทะเล และการถ่ายเททรายข้ามปากร่องน้ำ (Sand Bypassing) ซึ่งใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,457.09 ล้านบาท ใน 24 โครงการ เข้าไว้ด้วยกัน โดย Beach Lover จะนำเสนอข้อมูลโดยเจาะเฉพาะส่วนนี้ในลำดับต่อไป

Beach Lover ตั้งของสังเกตว่า ในส่วนของงบประมาณจ้างศึกษาออกแบบที่จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น มิได้ระบุพื้นที่อย่างชัดเจน เป็นการระบุเพียงระบบกลุ่มหาด หรือระยะ (เฟส) ของโครงการเท่านั้น จึงมิอาจทราบได้เลยว่าเป็นการศึกษาออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใดกันแน่

ตัวอย่างโครงการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มิได้ระบุพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา

ในส่วนของงบประมาณที่เสนอโดยกลุ่มจังหวัดนั้น ได้มีการขอรับงบประมาณจากจังหวัดปัตตานีเพียงจังหวัดเดียวใน 2 โครงการ รวม 35.73 ล้านบาท ซึ่งมิได้ระบุพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอีกเช่นกัน

โครงการป้องกันชายฝั่งที่ของบประมาณโดย จ.ปัตตานี ที่มิได้ระบุพื้นที่ดำเนินการ

ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ได้ขอรับงบประมาณเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายฝั่ง 30.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อเทียบตัวเลขในเชิงละเอียดพบว่ายังน้อยกว่างบประมาณที่ถูกขอจากจังหวัดปัตตานีเสียอีก

ในภาพรวมแล้วพบว่า งบประมาณที่ (คาดว่า) จะใช้เพื่อศึกษาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา รวมถึงบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ในปีงบประมาณ 2567 นั้นลดลงกว่าในปีก่อนๆค่อนข้างเยอะ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองยังคงเป็นหน่วยรับงบประมาณที่ครองสัดส่วนมากที่สุดในทุกปีงบประมาณเหมือนเดิม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยังคงรักษาอันดับสุดท้ายของหน่วยรับประมาณที่ถือครองสัดส่วนน้อยที่สุดอยู่เช่นเดิม