กสม ชี้ ควรชะลอโครงการหาดมหาราช และ กำแพงกันคลื่นควรทำ EIA

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ