กรมโยธาฯสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะฝั่ง ศูนย์การพัฒนาฯอ่าวคุ้งกระเบน หนุนการท่องเที่ยว [15ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/

จังหวัดจันทบุรี เมืองรองที่การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ผู้ค้าตลอดแนวถนนบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ออกมาให้บริการนักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนคนในพื้นที่ ที่มีมาเกือบทุกวัน แต่จะคึกคักมากสุดก็วันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะไม่ต้องประสบปัญหาพื้นที่ชายฝั่งถูกน้ำทะเลกัดเซาะอีกต่อไป

หลังกรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประเภทบันไดคอนกรีต ความยาว 1,265 เมตร แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยเริ่มก่อสร้างปี 2559 ถึง 2563 ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE ที่ตกผลึกความเห็นทั้งจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระกลุ่มประมงพื้นบ้าน และประชาชนในพื้นที่ รอยยิ้มของประชาชนและนักท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อความปลอดภัยของพื้นที่ หลังจากถูกปรับโครงสร้างให้มีความมั่นคงมากขึ้น

ชม Clip ได้จาก Link ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 : https://news.bectero.com/news/166680?fbclid=IwAR2Gk_tO2eWhJzesq6gVpuALvW2_5OVdJZHo_zUzscCCUqmJzKCYvfFdhaU