กรมโยธาฯชี้แจงเรื่องการคัดค้านกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง

ที่มา: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านเรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น”ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งมูลค่า 79 ล้าน” ตามที่เว็บไซต์ข่าวสยามรัฐออนไลน์ และเว็บไซต์ข่าว AEC TV Online เผยแพร่ข่าวประเด็น”ชาวบ้านบางสะพานจี้กรมโยธาฯ ทบทวนโครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่ง” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์ที่แนบมานี้ นั้น ( https://siamrath.co.th/n/325313https://aec-tv-online2.com/?p=829010 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

  1. พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งมีหลากหลายประเภท เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร พื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการของชุมชน และพื้นที่ว่างเปล่า เป็นต้น พื้นที่ด้านหลังชายหาดเป็นถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง และการกัดเซาะที่ขึ้นบริเวณนี้ได้ทำลายโครงสร้างบ้านเรือนที่อยู่ริมชายหาด รวมทั้งได้กัดเซาะพืชพรรณจนเห็นรากลอยพ้นทรายอย่างเด่นชัด ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้จึงได้ส่งคำร้องไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงจึงได้มีหนังสือที่ ปข 71903/259 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 240 ครัวเรือนตลอดแนวชายฝั่งหาดแม่รำพึง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ระยะทางประมาณ 13,800 เมตร ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงได้มีหนังสือที่ ปข 71903/45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหากัดเซาะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้อีกครั้ง

3. ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 พายุปาบึกได้ก่อให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระแสลมพัดอย่างรุนแรง คลื่นในทะเลสูง 3 – 5 เมตร ได้พัดเข้าสู่ชายฝั่งหมู่ที่ 5 ทำให้ต้นไม้ที่อยู่ริมทะเลโค่นล้มได้รับความเสียหาย มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยริมอ่าวแม่รำพึงได้รับความเสียหาย เนื่องจากคลื่นสูงได้ยกตัวพัดสู่ชายฝั่ง พร้อมทั้งนำเอาเศษไม้ที่อยู่ในทะเลรวมทั้งขยะและต้นไม้ขึ้นไปบนถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จึงได้มีหนังสือที่ ปข 71903/48 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างเขื่อนฯ เป็นครั้งที่ 3 โดยขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบเขื่อน ความยาว 900 เมตร เป็นรูปแบบขั้นบันได โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

(3.1) ชื่อโครงการ: เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 900 ม.

(3.2) สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างก่อสร้าง

(3.3) ปีที่ดำเนินการ: งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 79.9365 ล้านบาท (อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ) ปัจจุบันประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการบางส่วน ได้ยื่นเรื่องคัดค้านโครงการฯ เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่ตรงตามที่แจ้งไว้, การรับรู้ของชาวบ้านไม่ทั่วถึง, ขอให้มีการจัดทำประชาคมใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงได้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและประชาชนผู้คัดค้านได้ร่วมหารือแนวทาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้ง ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง