เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ นาพญา หลังสวน ชุมพร [2 ส.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการประกอบด้วย บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จํากัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ดําเนินโครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งบ้านบางมั่น ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นไปในลักษณะเชิงพื้นที่หรือในลักษณะกลุ่มหาด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านการจัดการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และจัดทําแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด ในการดําเนินโครงการ และสอดคล้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงกําหนดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นโรคระบาดที่ แพร่กระจายไปทั่วโลก ในการนี้ โครงการจึงได้มีกําหนดการจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ […]

Beachlover

July 29, 2021

กรมโยธาฯ ระดมเปิดรับฟังความคิดเห็น 4 วัน 4 โครงการ

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL จากเอกสารการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ในวันที่ 3-6 สิงหาคม กรมโยธาธิการเเละผังเมืองจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นจำนวน 4 โครงการใน จ.ชุมพร ได้เเก่ 1) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งบ้านหนองทองดี 1 ถึงบ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 3 สิงหาคม 2564 2) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที 4 สิงหาคม 2564 3) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 5 สิงหาคม 2564 […]

Beachlover

July 25, 2021

ทยอยจัดวางประการังเทียมรูปโดม ทะเลปะทิวตามแผน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ.ปะทิว ควบคุมงานจัดวางปะการังเทียมคอนกรีต รูปโดมในทะเล บริเวณพื้นที่ เกาะไข่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร รวม ๒๖๘ แท่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Beachlover

April 23, 2021

ขยายผลสำรวจการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลชุมพรส่วนใหญ่สมดุล [13ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบสถานภาพชายฝั่งและประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำกฎกระทรวง เพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (๑) ระบบหาด LMG๒/๓ (เขาเบิด-เขาถ้ำธง) (๒) ระบบกลุ่มหาด LMG๒/๔ (ทุ่งทราย) (๓) ระบบหาด LMG๒/๕ (ทุ่งยาง) (๔) ระบบหาดLMG๒/๖ (ทุ่งตาเมือง) และ (๕) ระบบหาด LMG๓/๑๓ (บ้านเกาะเตียบ) แก่ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ ผลการสำรวจพบพื้นที่เป็นหาดทราย มีสถานภาพชายฝั่งสมดุล ศักยภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง

Beachlover

February 13, 2020