สดๆร้อนๆ ! เปิด (ร่าง) งบประมาณแผ่นดินปี 2564 เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน 3 กรม

สดๆร้อนๆ !!! (ร่าง) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 3 กรม จาก 3 กระทรวง รวม 1,735,484,800 บาท

มีหลายประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะงานป้องกันชายฝั่งในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สตูล ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 12 โครงการ พบว่าหลายพื้นที่ก่อสร้างไม่มีบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ต้องป้องกัน โดยโครงการถูกบรรจุไว้ในแผนบูรณาการโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้ (ขาวคาดแดงเล่มที่ 8 และ ขาวคาดแดงเล่มที่ 18-1)

บางโครงการแม้สร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่ถูกตั้งงบประมาณกระจายไปในหลายโครงการ เช่น โครงการป้องกันชายฝั่งปากแตระ ระโนด จ.สงขลา จำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่หมู่ 3, 4 และ 5 ที่ตั้งงบประมาณไว้ใน โครงการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และโครงการป้องกันการสูญเสียดินแดน (ขาวคาดแดงเล่มที่ 8)

ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ ทั้ง 80 โครงการในปี 2564 จาก 3 กรมนั้น มีเพียงโครงการเดียวที่เป็นโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่งานเติมทรายชายหาดและก่อสร้างโครงสร้างป้องกันโดยกรมเจ้าท่า ณ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี นอกเหนือจากนี้ทั้งหมดเป็นการใช้โครงสร้างป้องกันแบบอ่อนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (3 โครงการ) และโครงสร้างกำแพงกันคลื่นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (69 โครงการ) และกรมเจ้าท่า (6 โครงการ) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่จำเป็นต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

เป็นที่น่าสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างกำแพงกันคลื่นที่มาทดแทนโครงสร้างป้องกันแบบเดิมเช่น รอดักทราย และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง ตั้งแต่ปลายปี 2556 หลังจากถูกถอดออกจากรายการโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การระบาดของกำแพงกันคลื่น เกิดขึ้นหลังจากการถูกถอดออกจากรายการที่ต้องทำ EIA

โดยงบประมาณเพื่อการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นไม่ได้ลดน้อยลงเลย

เกิดคำถามในใจกันหรือไม่ว่าเรากำลังเดินนโยบายป้องกันชายฝั่งผิดทาง

(ที่มาข้อมูล: http://www.bb.go.th)