สดๆร้อนๆ!! เปิด(ร่าง)งบประมาณป้องกันชายฝั่งประจำปี 2565

จากที่ Beach Lover ได้เคยเปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (https://beachlover.net/budget-2563-beach-erosion/) และ 2564 (https://beachlover.net/ร่างงบประมาณ-ชายฝั่ง-2564/) เพื่องานป้องกันชายฝั่งไปแล้วนั้น ในวาระที่ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กำลังจะเข้าสภาฯ เร็วๆนี้ ขอเปิดร่างงบประมาณประจำปี 2565 (เล่มขาวคาดแดง) เพื่อป้องกันชายฝั่งจาก 3 กรมหลักให้ได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

พบว่ารัฐวางแผนใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-ก.ย.2565) เพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างป้องกันชายฝั่งใน 3 กรมหลักรวมทั้งสิ้น 1,378.7428 ล้านบาท ใน 57 โครงการ (ไม่นับรวมจำนวนโครงการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนื่องจากไม่ระบุจำนวนไว้ในร่างงบประมาณ)

ในจำนวน 53 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น มี 6 โครงการที่เป็นโครงการที่ตั้งใหม่ในปี 2565 โดยทั้ง 53 โครงการนั้น เป็นโครงสร้างประเภทกำแพงกันคลื่นทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีงบประมาณส่วนที่เป็นงานจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด ศึกษาการลดผลกระทบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน 175.4938 ล้านบาท ใน 12 โครงการ ซึ่งมิได้นำมาแสดงรวมไว้เนื่องจากไม่ได้เป็นงบเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง

สำหรับกรมเจ้าท่าในปีนี้มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ประกอบด้วยงานเสริมทรายชายหาดจอมเทียน และอีก 3 โครงการคืองานปรับปรุงและก่อสร้างกำแพงกันคลื่น โดยเป็นโครงการต่อเนื่องผูกพันมาจากปีก่อนๆทั้งหมด นอกจากนั้นยังพบว่า มีงานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ(Jetty) อีกจำนวน 3 พื้นที่ และซ่อมแซมท่าเทียบเรืออีก 1 พื้นที่ อีกจำนวน 130.8855 ล้านบาท ซึ่งมิได้นำมาแสดงรวมไว้เนื่องจากไม่ได้เป็นงบเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง (Jetty มิใช่โครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแต่เป็นโครงสร้างชายฝั่งทะเล)

ส่วนหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลทรัพยากรชายฝั่งอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีนี้วางแผนใช้งบประมาณทั้งสิ้น 42.26 ล้านบาทใน 2 ประเด็นใหญ่ แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่ามีกี่โครงการ ได้แก่ ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และการปักรั้วไม้ดักทราย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่รัฐคาดว่าจะใช้จ่ายเพื่องานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน 3 กรมหลักเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564 (https://beachlover.net/ร่างงบประมาณ-ชายฝั่ง-2564/) นั้น พบว่าลดลงทุกหน่วยงาน โดยในภาพรวมลดลงไป 20.556% หรือ 356.742 ล้านบาท