ติดตามการกัดเซาะชายฝั่งหาดม่วงงาม และ บ้านทุ่งใหญ่ จ.สงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ความยาว ๗๑๐ เมตร ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่าชายหาดมีตะกอนทรายสะสมเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ

ม่วงงาม

โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ – ๗ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว ๓,๔๓๙ เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลการตรวจสอบพบว่าบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการมีการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางยาวประมาณ ๒๐๔ เมตร

การกัดเซาะด้านท้ายน้ำของกำแพงกันคลื่นบ้านทุ่งใหญ่
กำแพงกันคลื่น
กำแพงกันคลื่น

ติดตามการกัดเซาะชายฝั่งหาดท้ายเหมือง พังงา [19ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดย่อย A๑๐ – PNA (หาดท้ายเหมือง) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โครงการลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand Fence) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นมาตรการแบบอ่อนและสอดคล้องกับธรรมชาติ และสำรวจแนวชายฝั่งโดยการรังวัดภาคตัดขวางชายหาด (Beach Profile) เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่ง โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น ๑๓ แนว (ตั้งฉากกับชายฝั่ง) ตลอดแนวโครงการฯ แต่ละแนว ห่างกัน ๒๐ ม. และเก็บข้อมูลทุกๆ ๕ ม. ผลปรากฏตลอดแนวมีการเพิ่มขึ้นของตะกอนทรายโดยเฉลี่ยประมาณ ๘๕-๙๐ ซม.