ชาวเกาะเปริด ขอความช่วยเหลือชายฝั่งกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับคณะของ พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา สส.พรรคพลังประชารัฐ ปลัด อ.แหลมสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนในพื้นที่ ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเล กรณีการร้องเรียนความเดือดร้อนจากชุมชนในพื้นที่ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รวม ๔๐ หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีความประสงค์ให้จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความมั่นคงถาวร เช่น เสาปูนแนวกำแพงกันคลื่น หรือแนวหินทิ้ง เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงได้เคยมีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยงบประมาณของกรม ทช. ระยะทาง ๔ กม. ซึ่งได้ผลดีทางด้านทิศเหนือ ๑.๓ กม. ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก ๒.๗ กม. ยังมีผลกระทบ ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่มีความเหมาะสมต่อไป ในโอกาสนี้ พ.ต.ท.ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา แจ้งว่าจะรวบรวมรายชื่อชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณางบประมาณในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นช่องทางน้ำ มีระดับน้ำลึกกว่าช่วงอื่น