ชายหาดม่วงงามยามนี้ [14มี.ค.2563]

หาดม่วงงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีความยาวชายหาดประมาณ 7.2 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสิงหนครเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหาดทรายขาว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทางตอนใต้ของของหาดนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงม่วงงาม

ชายหาดบริเวณนี้มีถนนเลียบชายฝั่งตลอดความยาว มีการกัดเซาะบ้างตามฤดูกาล พอผ่านพ้นฤดูมรสุมชายหาดจะกลับมากว้างเหมือนเดิม ริมถนนเลียบชายฝั่งนี้สามารถพบเห็นซากของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเดิมที่เคยใช้ป้องกันชายฝั่งแล้วถูกทรายกลบทับไปช่วงปลอดมรสุม โผล่พ้นขึ้นมาบ้างในยามมรสุม

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำลังดำเนินโครงการป้องกันชายฝั่งด้วยกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดเสริมเหล็กยาว 630 เมตร มีสันเขื่อนกว้าง 3.5 เมตร ซึ่งจะทำการก่อสร้างบนชายฝั่งตลอดแนวชายหาดของพื้นที่ ม.7 ต.ม่วงงาม นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ พร้อมกับออกแบบให้มีบันไดขึ้นลงชายหาด ทางลาดสำหรับผู้พิการ และทางลาดให้เรือขนาดเล็กขึ้นลงชายหาด จากการประชุมรับฟังความเห็นได้แจ้งชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียว่า โครงสร้างนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ แต่จะส่งเสริมให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ใช้ออกกำลังกาย หรือพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย (ที่มา: https://news.gimyong.com/article/7448)

ท่ามกลางกระแสประชาชนที่ทั้งเห็นด้วยและเห็นค้านกับโครงการ น่าติดตามต่อไปถึงผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้น ชายหาดที่เคยหายไปช่วงมรสุมจะกลับมาในช่วงปลอดมรสุมเหมือนอย่างเดิมหรือไม่