ความคืบหน้างานก่อสร้างหาดขั้นบันได @ หาดชะอำใต้

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของงานก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ณ หาดชะอำใต้ไปแล้วตามนี้ https://beachlover.net/หาดขั้นบันได-ชะอำ/ และ https://beachlover.net/กัดเซาะ-ชะอำ-เอาไงดี/

งานก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ชายหาดชะอำปัจจุบันประกอบด้วย 3 ระยะ (1) งบประมาณปี 2562 ช่วง กม.0+780-2+228 ยาว 1.438 กิโลเมตร งบประมาณ 102.974 ล้านบาท (2) งบประมาณปี 2563 ช่วง กม.2+228 – 2+985 ยาว 1.219 กิโลเมตร งบประมาณ 74.963 ล้านบาท (3) งบประมาณปี 2564 ช่วง กม.0+000 – 0+318 ยาว 0.318 กิโลเมตร งบประมาณ 48.5 ล้านบาท รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ตั้งแต่สามแยกที่เป็นลานเอนกประสงค์เรื่อยลงไปทางทิศใต้ของหาดชะอำใต้

โครงสร้างบริเวณนี้ออกแบบไว้เป็นกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทางเจ้าของโครงการใช้เพื่อป้องกันชายฝั่งไปแล้วในหลายพื้นที่ มีความลาดชัน 1:2 ความยาว 9 เมตร ลูกตั้งของบันได 25 ซ.ม. และลูกนอน 50 ซ.ม. วางอยู่บนโครงสร้างเสาเข็มเสียบแผ่น คสล. ป้องกันทรายไหล มีระดับสันกำแพงสูงกว่าถนน 20 ซ.ม. ทางเดินหลังกำแพงกว้าง 2 ม. ผิวทรายล้างสีเหลือง มีรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำเพื่อรับน้ำด้านหลังโครงสร้างลงสู่ทะเล พร้อมการถมทรายด้านหลังกำแพงให้มีระดับที่สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงทางเดิน

Beach Lover ได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้างานก่อสร้างกำแพงเมื่อเดือนตุลาคม 2563 พบว่า งานโครงสร้างหลักของระยะที่ 1 แล้วเสร็จเหลือเพียงการเก็บงานบันไดให้สวยงามและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังกำแพง ส่วนระยะที่สองกำลังดำเนินการ เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วในบางตำแหน่ง ส่วนระยะที่สามยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

ทิศเหนือของงานก่อสร้างระยะที่ 1
เก็บงานบันไดในพื้นที่ก่อสร้างระยะที่ 1
พื้นที่ของงานก่อสร้างระยะที่สอง บางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดหน้างาน
งานในพื้นที่ระยะที่สองที่โครงสร้างหลักเริ่มแล้วเสร็จบางส่วน
งานในพื้นที่ระยะที่สองที่โครงสร้างหลักเริ่มแล้วเสร็จบางส่วน

ความคืบหน้าต่อจากนี้ Beach Lover จะนำมาเสนอในโอกาสถัดไป