ขอให้ยกเลิกโครงการป้องกันชายฝั่งคันธุลี ท่าชนะ

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL/

ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 บ้านดอนทะเล ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ด้วย กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล เป็นกลุ่มชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นการใช้สิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรมาต่อเนื่องพบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีความยาว 1,291 เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้งบประมาณประจำปี 2563 ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบเรียงหินใหญ่บนชายหาด การดำเนินโครงการดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ทางกลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเลมีข้อห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อโครงการดังกล่าว ดังต่อไป

1) ความสมบูรณ์ของสภาพชายหาดดอนทะเล มีสภาพชายหาดที่สมบูรณ์มีแนวพืชผู้บุกเบิกชายหาด เช่น ผักบุ้งทะเล คนที สอทะเล และ พืชอื่นๆที่ปกคลุมหาดทรายแนวชายฝั่ง มีลักษณะหน้าชายหาดกว้าง 70-100 เมตร จากแนวพันธ์ุพืชตามธรรมชาติไม่พบว่ามีร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้ต้องก่อสร้างกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาดหมู่ที่ 6 บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) ชายหาดทั้งสองพื้นที่มีการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดในช่วงมรสุม และชายหาดจะฟื้นฟูตนเองกลับสู่สภาพชายหาดปกติในช่วงคลื่นลมสงบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดเช่นนี้ไม่ถือเป็นการกัดเซาะชายฝั่งอย่างถาวร จนกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน หรือทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งเป็นมาตรการถาวรที่ลงทุนสูง และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนริมชายฝั่ง

3) การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หรือกำแพงกันคลื่นของโครงการทั้งสองนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายหาดทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านท้ายนํ้าของโครงการอย่างรุนแรง และทำให้พื้นที่ชายหาดด้านหน้ากำแพงกันคลื่นหายไปอย่างถาวร ซึ่งกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตตามปกติของชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรหาดทราย ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการนั้น มีมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

4) ปัจจุบันมีสภาพชายหาดบ้านดอนทะเล มีสภาพเป็นชายหาดที่สวยงาม ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกันใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดในการทำตลาดหนองนํ้า ดอนเล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสภาพชายหาด ต้นไม้ใหญ่และพันธ์ุพืชตลอดแนวชายหาดไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน หากมีการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบเรียงหินใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อการทำตลาดของชุมชนเป็นอย่างมาก และทำให้สูญเสียทัศนียภาพชายหาดที่สวยงามไป

5) พื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมาก ใช้ประโยชน์ในการหาหอยเสียบ หอยขาว หอยตลับ และอื่นๆตามแนวชายหาด รวมถึงใช้ชายหาดในการจอดเรือประมงจำนวนกว่า 20 ลำ และยังมีการใช้ประโยชน์ชายหาดในการตากสัตว์นํ้า รวมถึงใช้ในการประกอบการซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ประมง ซึ่งต้องอาศัยชายหาดในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว หากมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น กิจกรรมและการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติดังที่เคยปฏิบัติสืบมา

6) ถึงแม้โครงการดังกล่าวจะได้มีการรับฟังความคิดของประชาชนไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เมื่อศึกษาและทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้ว กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล และประชาชนในพื้นที่จึงเห็นว่าโครงการนั้นจะส่งผลกระทบต่อชายหาด ชุมชน และทรัพยากรอื่นในชุมชนอย่างร้ายแรง และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประชาชนที่ร่วมกันเข้าชื่อจึงเห็นว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหยุดการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเร็วที่สุด โดยจะมีการยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล