น้ำทะเลเป็นสีดำหาดหอยขาว แหลมงอบ จังหวัดตราด

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังได้รับแจ้งพบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณหาดหอยขาว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) โดยได้รับการร้องเรียนจากคุณณัชมน เตชอำพร ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ พบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณหาดหอยขาว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยเจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทราบว่าพบตะกอนสีดำในช่วงนี้ทุกปี และทำการสำรวจเบื้องต้น 2 สถานี (HK1-2) พบว่าสภาพน้ำทะเลมีตะกอนสีดำ ไม่มีกลิ่น และพบเศษวัสดุสีดำเกยตลอดแนวหาด มีลักษณะคล้ายตะกอนของเศษอินทรีย์สารจากกิ่งไม้ใบไม้ที่เน่าและย่อยสลาย เมื่อมีคลื่นลมแรงจะกวนตะกอนด้านล่างขึ้นมาทำให้น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและชายหาดมีตะกอนสีดำ ทั้งนี้ไม่ใช่คราบน้ำมัน จากนั้นทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.08-8.15 อุณหภูมิ 29.0-31.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 21.2-21.3 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.15-6.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 […]

Beachlover

July 3, 2024

พบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณแหลมบาลีฮาย

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังได้รับแจ้งเหตุพบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประสานงานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) กรณีแจ้งเหตุพบน้ำทะเลเป็นสีดำบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 จาการสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลพัทยาเพิ่มเติม ทราบว่าท่อส่งน้ำเสียด้วยแรงดันสถานีสูบน้ำเสียพัทยารั่ว และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้สำรวจเบื้องต้น 3 สถานี ได้แก่ ประภาคาร ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และหาดพัทยา โดยสถานีประภาคารสภาพน้ำทะเลกลับคืนสู่สภาพปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่พบสัตว์น้ำตาย ส่วนแหลมบาลีฮาย และหาดพัทยา สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็น จากนั้นทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.86-8.00 อุณหภูมิ 31.7-32.7 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.8-31.2 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.20-5.80 […]

Beachlover

June 18, 2024

สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ 27 เมษายน 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ลงพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในระบบหาดบ้านแหลมศอก (T1D009) เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ครอบคลุมระยะทางไม้ไผ่ประมาณ 3,200 เมตร พื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ผลจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น มีพรรณไม้ป่าชายเลน ได้แก่ ต้นโกงกาง และแสมทะเล ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต่อไป

Beachlover

April 29, 2024

สำรวจหาค่าระดับความลึกท้องน้ำบริเวณพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เกาะลิบง จังหวัดตรัง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ 12 มีนาคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจหาค่าระดับความลึกท้องน้ำบริเวณพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยเรือสำรวจหยั่งน้ำอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายในการสำรวจ 12 แนว จากทั้งหมด 28 แนว มีระยะห่างระหว่างแนวประมาณ 300 เมตร ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ให้คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสื่อมโทรมของแนวหญ้าทะเลในพื้นที่ต่อไป

Beachlover

March 13, 2024

สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย ชายหาดตำบลกลาย

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12 มีนาคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมRTK GNSS Network โดยรั้วดักทรายมีความยาว 570 เมตร ปักรูปแบบซิกแซก ใช้ไม้ความยาว 3 เมตร ปักลึกลงดิน 2 เมตร (ดำเนินการติดตั้งในปี พ.ศ. 2565) มีแนวสำรวจทั้งหมด 21 แนว ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 1,000 เมตร เป็นการสำรวจในช่วงหลังฤดูมรสุม ผลสำรวจพบว่าด้านทิศใต้ใกล้เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รั้วดักทรายหลุดพังเสียหายจากคลื่นในช่วงฤดูมรสุมเป็นระยะทาง 180 เมตร และช่วงถัดมา แนวไม้อยู่ในสภาพล้มเอียงเข้าหาฝั่ง ระยะทาง 50 เมตร […]

Beachlover

March 13, 2024

ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี อ่างศิลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ 7 มีนาคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน รายงานการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว และสัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณอ่างศิลา ทราบว่าน้ำทะเลมีสีเขียวและมีกลิ่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี AS1-AS3 ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำเป็นสีเขียว มีกลิ่นเล็กน้อย และไม่พบสัตว์น้ำตาย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.33-8.50 อุณหภูมิ 32.4-33.1 องศาเซลเซียส และความเค็ม 31.9-32.2 ส่วนในพันส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสาเหตุจากการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งแพลงก์ตอนชนิดนี้ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักพบว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

Beachlover

March 7, 2024

สำรวจสัณฐานชายหาด แหลมพันวา

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณแหลมพันวาตะวันออก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจสัณฐานชายหาด ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS วันที่ 21 มกราคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณแหลมพันวาตะวันออก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจสัณฐานชายหาด ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 950 เมตร กำหนดแนวสำรวจสัณฐานชายหาด รวม 13 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลาดชันชายหาดประมาณ 0.06 – 8.52 องศา มีความกว้างของหาด ประมาณ 10 – 13 เมตร เมื่อนำผลการสำรวจครั้งนี้เปรียบเทียบกับผลการสำรวจในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า บริเวณพื้นที่แหลมพันวาตะวันออกมีตะกอนสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 197.48 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล ความลาดชันชายหาด ความกว้างของหาด […]

Beachlover

January 22, 2024

ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ท่าศาลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีพื้นที่หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 16 มกราคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการแจ้งเหตุการณ์เกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณพื้นที่หาดท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สำรวจพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ลักษณะสีน้ำทะเลเป็นสีเขียวเข้ม สาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ชนิด Noctiluca scintillans มีความหนาแน่นเฉลี่ย 19,203 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งแพลงก์ตอนชนิดนี้ไม่สร้างสารชีวพิษ ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง 7.63-7.88 ความเค็ม 31.6-31.8 ppt อุณหภูมิน้ำทะเล 30.4-30.9 °C และปริมาณออกซิเจนละลาย 7.14-7.22 mg/l ตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C นำกลับมาวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

Beachlover

January 18, 2024

สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ ต.ท้องเนียน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท้องเนียน และต.ขนอม อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 9 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท้องเนียน และต.ขนอม อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชายฝั่งทะเลมีระยะทางยาวประมาณ 48.03 กม. จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท้องเนียน และ ต.ขนอม อ.ขนอม มีลักษณะเป็นหาดทรายและธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) โดยทั้งสองด้านของอ่าวเป็นหาดหิน/หัวหาด (Head Land) โดยด้านทิศเหนือและทิศใต้มีลักษณะเป็นหัวหาด/หาดหิน ชายฝั่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมดุล และมีการสะสมของตะกอนทราย จากการสำรวจไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งพื้นที่ชายหาดของ อ.ขนอมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

Beachlover

January 11, 2024
1 2 16