การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาล

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ทิศทางและความแรงของคลื่น ลม กระแสน้ำ และปริมาณน้ำฝน

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาล:

 • ฤดูมรสุม: ในช่วงฤดูมรสุม คลื่นลมจะมีกำลังแรง ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง พัดพาทรายและตะกอนออกไป ทำให้ชายหาดแคบลง และอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง
 • ฤดูปลอดมรสุม: ในช่วงปลอดมรสุม คลื่นลมจะสงบลง ทำให้ตะกอนที่ถูกพัดพาไปในช่วงฤดูมรสุมกลับมาสะสมตัวที่ชายฝั่งอีกครั้ง ชายหาดจะกว้างขึ้น และอาจเกิดสันทรายใหม่
ที่มา: ชายหาดกับภัยคุกคาม (สมปรารถนา, 2564)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาล:

 • สภาพภูมิประเทศ: ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง เช่น ความลาดชัน องค์ประกอบของตะกอน และการมีอยู่ของแนวปะการัง มีผลต่อความรุนแรงของการกัดเซาะและการสะสมตัวของตะกอน
 • สภาพอากาศ: ทิศทางและความแรงของลม คลื่น และกระแสน้ำ มีผลต่อการพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
 • ปริมาณน้ำฝน: ปริมาณน้ำฝนมีผลต่อปริมาณน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำทะเล และส่งผลต่อการเติบโตของพืชและสัตว์ทะเล ซึ่งมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของชายฝั่ง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาล:

 • การกัดเซาะชายฝั่ง: ทำให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง อาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย
 • การสะสมตัวของตะกอน: ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ชายฝั่ง อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน

การจัดการและการป้องกัน:

 • การสำรวจและติดตาม: ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ
 • การสร้างโครงสร้างป้องกัน: เช่น เขื่อนกันคลื่น รอดักทราย เพื่อลดความรุนแรงของการกัดเซาะ
 • การฟื้นฟูและอนุรักษ์: ปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูแนวปะการัง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของคลื่นและรักษาเสถียรภาพของชายฝั่ง

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามฤดูกาลเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำความเข้าใจและการจัดการอย่างเหมาะสม จะช่วยลดผลกระทบและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งได้