ดัชนีสุขภาพของมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) คืออะไร?

ดัชนีสุขภาพของมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) คือกรอบทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของมหาสมุทรทั่วโลก ครอบคลุมประเทศและดินแดนชายฝั่ง 220 แห่ง โดยพิจารณา 10 ด้านสำคัญของมหาสมุทรที่สมบูรณ์ ได้แก่

  • การผลิตอาหาร (การประมง)
  • การควบคุมสภาพอากาศ (การกักเก็บคาร์บอน)
  • คุณภาพน้ำ
  • การป้องกันชายฝั่ง
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจัยทั้งสิบประการนี้ จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 0 (แย่ที่สุด) ถึง 100 (ดีที่สุด) โดยอิงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ จากนั้นนำคะแนนเหล่านี้มาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญสัมพัทธ์ต่อสุขภาพโดยรวมของมหาสมุทร ดัชนี OHI สุดท้ายคำนวณโดยการนำคะแนนถ่วงน้ำหนักของทั้งสิบด้านมารวมกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเรามีน้ำหนักและคะแนนสมมติสำหรับภูมิภาคหนึ่ง ดังนี้

  • การผลิตอาหาร: น้ำหนัก 0.1 คะแนน 0.8
  • การควบคุมสภาพอากาศ: น้ำหนัก 0.2 คะแนน 0.6
  • คุณภาพน้ำ: น้ำหนัก 0.25 คะแนน 0.7
  • การป้องกันชายฝั่ง: น้ำหนัก 0.15 คะแนน 0.9
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ: น้ำหนัก 0.3 คะแนน 0.4

จากวิธีการคำนวณ OHI จะได้:

OHI = (0.1 * 0.8) + (0.2 * 0.6) + (0.25 * 0.7) + (0.15 * 0.9) + (0.3 * 0.4) = 0.63

สถานการณ์สมมตินี้ แสดงผลเป็นคะแนน OHI ที่ 0.63 ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคดังกล่าวมีความสมบูรณ์ปานกลาง

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ น้ำหนักที่แท้จริงของแต่ละปัจจัยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทางและความสำคัญของแต่ละภูมิภาค เว็บไซต์ของ OHI https://oceanhealthindex.org/ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิธีการและข้อมูลเบื้องหลังการประเมินสุขภาพมหาสมุทร