ความสัมพันธ์ระหว่างความลาดชันชายหาดกับขนาดเม็ดทราย

ความสัมพันธ์ระหว่างความลาดชันชายหาดกับขนาดเม็ดทรายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการศึกษาด้านชายฝั่งทะเล โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เบื้องต้นได้ดังนี้:

ตัวอย่างตะกอนทรายบนชายหาดส่วนหน้า (Foreshore beach)

ความลาดชันชายหาด (Beach Slope):

 • ความหมาย: ความลาดชันชายหาดหมายถึงมุมเอียงของชายหาดเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเล เป็นตัวบ่งชี้ว่าชายหาดมีความชันมากน้อยเพียงใด
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพล: ความลาดชันชายหาดได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น ขนาดของเม็ดทราย พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และลักษณะภูมิประเทศชายฝั่ง

ขนาดเม็ดทราย (Grain Size):

 • ความหมาย: ขนาดเม็ดทรายหมายถึงขนาดของอนุภาคทรายที่ประกอบเป็นชายหาด โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นทรายละเอียด ทรายปานกลาง และทรายหยาบ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพล: ขนาดเม็ดทรายได้รับอิทธิพลจากแหล่งที่มาของทราย (เช่น แม่น้ำ หินชายฝั่ง) และกระบวนการกัดเซาะและพัดพาของคลื่นและกระแสน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างความลาดชันชายหาดกับขนาดเม็ดทราย:

งานวิจัยจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า ชายหาดที่มีเม็ดทรายหยาบกว่า มักมีหน้าหาดที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับชายหาดที่มีเม็ดทรายละเอียดกว่า ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ขนาดของเม็ดทรายและการซึมผ่านของน้ำ: เม็ดทรายหยาบ เช่น ก้อนกรวดและอนุภาคทรายขนาดใหญ่ ทำให้น้ำไหลผ่านช่องว่างระหว่างเม็ดทรายได้เร็วกว่า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลกลับสู่มหาสมุทรบนพื้นผิว ส่งผลให้เกิดความลาดชันที่มากขึ้น
 • ความเสถียรของตะกอน: เม็ดทรายขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากกว่าและมีความเสถียรมากกว่า ทำให้เม็ดทรายเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะถูกคลื่นและกระแสน้ำพัดพาไป เมื่อเทียบกับเม็ดทรายละเอียดซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าและเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า ส่งผลให้หน้าหาดมีความชันมากขึ้นเมื่อเม็ดทรายหยาบยังคงอยู่กับที่
 • การกระจายพลังงานคลื่น: บนชายหาดที่มีเม็ดทรายหยาบ พลังงานของคลื่นที่เข้ามาจะกระจายไปอย่างรวดเร็วกว่า เพราะอนุภาคขนาดใหญ่จะสร้างแรงเสียดทานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดพลังงานคลื่นและทำให้หน้าหาดมีความชันมากขึ้น
 • การประยุกต์ใช้กฎ Constructal Law: ตามกฎ Constructal Law ระบบธรรมชาติมีวิวัฒนาการเพื่อช่วยให้การไหลของวัสดุและพลังงานง่ายขึ้น และในกรณีของชายหาด นั่นหมายความว่าเม็ดทรายหยาบ ซึ่งช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นและมีการไหลบนพื้นผิวน้อยลง ส่งผลให้เกิดความลาดชันที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและตะกอน
 • จากการสำรวจข้อมูลภาคสนาม: ผลการวิจัยของการศึกษาตรงกับการสังเกตขนาดเม็ดทรายและความลาดชันของชายหาดจริงๆ โดยชายหาดที่มีเม็ดทรายหยาบ เช่น ชายหาดที่พบใกล้ชายฝั่งหิน หรือบริเวณที่มีคลื่นแรง มักจะมีความลาดชันมากกว่าเมื่อเทียบกับชายหาดที่มีเม็ดทรายละเอียด เช่น ชายหาดในอ่าวที่กำบัง หรือบริเวณที่มีคลื่นอ่อนๆ
กราแสดงความสัมพันธ์ของ ขนาดเฉลี่ยของตะกอนบนชายหาด(D50) กับความลาดชันชายหาดส่วนหน้า (Foreshore slope)

กลไกที่เกี่ยวข้อง:

 • การกรอง (Percolation): เม็ดทรายละเอียดมีช่องว่างระหว่างอนุภาคเล็ก ทำให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ง่าย เมื่อคลื่นซัดเข้ามา น้ำจะซึมผ่านทรายและลดพลังงานลง ทำให้พัดพาเม็ดทรายออกไปได้น้อย
 • แรงเสียดทาน (Friction): เม็ดทรายหยาบมีแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคมากกว่าเม็ดทรายละเอียด ทำให้คลื่นต้องใช้พลังงานมากกว่าในการพัดพาเม็ดทรายออกไป

ความสำคัญในการศึกษา:

ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความลาดชันชายหาดกับขนาดเม็ดทรายมีความสำคัญต่อการจัดการชายฝั่ง การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งานออกแบบการเติมทรายชายหาด และการวางแผนการใช้ประโยชน์ชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม:

 • ความสัมพันธ์นี้อาจมีความซับซ้อนมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กระแสน้ำที่รุนแรง พายุ หรือการแทรกแซงของมนุษย์
 • การศึกษาในเชิงปริมาณและการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้อย่างละเอียด