เครือข่ายอ่าวบ้านดอน จี้ยุติเขื่อนหินทิ้งทำลายชายฝั่งท่าชนะ

ที่มา: https://www.csitereport.com/#!/newsfeed?id=0000015102

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เครือข่ายอ่าวบ้านดอน และกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลวัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผอ.กอ.รมน.สุราษฎร์ธานี และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้ยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอำเภอท่าชนะ เหตุเพราะไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 9 ปี โดยมีเนื้อหาในหนังสือ ดังนี้

เรื่อง ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอท่าชนะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโครงการสร้างเขื่อนหินทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอท่าชนะ บริเวณชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง โดยผู้แทนชุมชนบ้านหาดสมบูรณ์ ให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวได้มีการจัดเวทีประชาคมขึ้นภายหลังเหตุมหาอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ เหตุเพราะชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์เกิดการกัดเซาะเสียหาย และต่อมา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๒ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ จากการจัดเวทีประชาคมของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ผ่านมา พบว่า มีการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว คือข้อดีของการสร้างเขื่อนหินทิ้ง โดยไม่มีการให้ข้อมูลผลกระทบที่ชุมชนชายฝั่งจะได้รับ ในขณะเดียวกันภายหลังเหตุอุทกภัย ชายหาดบริเวณดังกล่าวมีการทับถมของทรายทำให้เกิดแผ่นดินงอกใหม่ ยื่นออกไปจากชายหาดเดิมประมาณ ๕๐ เมตร ทำให้ชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์มีความกว้างจากชายฝั่งจรดน้ำทะเล ประมาณ ๗๐ เมตร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เครือข่ายอ่าวบ้านดอน ซึ่งประกอบด้วยประมงพื้นบ้านใน ๖ อำเภอรอบอ่าวบ้านดอน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในการปกป้องพื้นที่ชายฝั่ง และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันมากว่า ๒๐ ปี จึงมีข้อเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อำเภอท่าชนะ และทุกพื้นที่ชายหาดชายฝั่งอ่าวบ้านดอน ด้วยเหตุผล ดังนี้ ๑)ชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากกว่า ๕ ปี พื้นที่ดังกล่าวไม่มีการกัดเซาะ และเกิดชายหาดงอกใหม่กว่า ๕๐ เมตร ๒)ขอให้ยึดแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ คือ มาตรการแก้ไขปัญหาชายฝั่งบริเวณชายหาดอำเภอท่าชนะ ควรใช้มาตรการถ่ายเททราบ แทนการใช้มาตรการที่เป็นโครงสร้างแข็งทางวิศวกรรม เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และทำให้ระยะทางของพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น ทำให้บริเวณชายฝั่งเสียสมดุล เพราะชายฝั่งอำเภอท่าชนะเป็นชายหาดที่มีลักษณะหาดแนวตรงติดต่อกันจนถึงหัวแหลมซุย ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ จึงมีหนังสือมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีคำสั่งยุติโครงการดังกล่าวทันที และหากจะดำเนินโครงการให้มีการศึกษาข้อมูลด้านการกัดเซาะชายฝั่งที่เป็นปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายอ่าวบ้านดอน ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓