พ่อเมืองสงขลา นำแก้ปัญหากัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ ทสจ. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และกลุ่ม Beach for life รวม ๒o คน ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางการทำงาน ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ ๕๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานกลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืนของชายฝั่งจังหวัดสงขลา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน