พ่อเมืองสงขลา นำแก้ปัญหากัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ ทสจ. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และกลุ่ม Beach for life รวม ๒o คน ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางการทำงาน ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ ๕๑๒๓/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานกลุ่ม Beach for life และเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืนของชายฝั่งจังหวัดสงขลา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาโดยให้แล้วเสร็จภายใน […]

Beachlover

October 29, 2021

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องระบบติดตามชายหาด ระดับชุมชน [20 ต.ค. 2564]

Beach Lover ร่วมกับ Beach for life/ Save หาดม่วงงาม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องระบบติดตามชายหาดให้แก่ชุมชนชายฝั่ง พังสาย กระดังงา วัดกระ พังเที๊ย และหาดยายแคง จ.สงขลา ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สงขลา กิจกรรมนี้ เริ่มจากการให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ชายหาดคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา การใช้มาตรการเพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานรัฐ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความสำคัญของข้อมูล และการใช้ระบบติดตามข้อมูลชายหาดระดับชุมชน พร้อมกับการลงปฏิบัติเพื่อใช้อุปกรณ์และระบบในสนามจริง ณ ชายหาดม่วงงาม กิจกรรมนี้ เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนชายฝั่ง ให้มีความรู้ และรู้จักการติดตามข้อมูลเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อการจัดการพื้นที่ชายหาดในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

Beachlover

October 24, 2021

ข้อห่วงกังวลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชิงโค สงขลา [26ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/Beach-for-life สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีภายใต้แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(งบพัฒนา) โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาวิจัยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งในห้องปฏิบัติการและทำการทดลองเชิงปฏิบัติในสถานที่  2) เพื่อพัฒนาโครงการบูรณะชายฝั่งจังหวัดสงขลา (Songkhla Model) เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธิตและนำไปขยายผล  3) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ(GIS) เพื่อการบูรณะชายฝั่งทะเล จังหวัดสงขลา  4) เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการบูรณะชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลา 5) เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดอื่นๆ ด้วย  โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีลักษณะการดำเนินการ โดยการวางโดมทะเล ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทำการวางโดมทะเลห่างจากฝั่ง 500 เมตร และอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต่ำสุด โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ วางห่างกันเป็นระยะทาง 100 เมตร ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยโดมจำนวน 19 กลุ่มย่อย ห่างกันตั้งแต่ 20-50 เมตร เพื่อลดพลังงานของคลื่นที่เข้ามาปะทะร้อยละ 52 โดยรูปแบบการจัดวางแต่ละกลุ่มแตกต่างกันขึ้นกับทิศทางของคลื่นที่วิ่งเข้ามาปะทะ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการนี้  Beach for life มีข้อสังเกตและข้อห่วงกังวลหลายประการต่อการดำเนินโครงการนี้  1. Beach for life มีความเห็นว่า โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น มีลักษณะ/รูปแบบโครงการเป็นการดำเนินการวางโดมทะเลใต้นำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งโดมทะเลดังกล่าวนั้นมีหน้าที่เพื่อสลายพลังงานคลื่นที่เข้ามาปะทะ จึงถือได้ว่าโดมทะเลนั้น เป็นโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น หรือ Breakwater ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้โครงสร้างเขื่อนกันคลื่นทุกขนาด […]

Beachlover

March 4, 2020

ชวนไปดู Beach Zoning รัฐปีนัง มาเลเซีย

บันทึกการเดินทางโดย : Beach for life (https://www.facebook.com/Beach-for-life) พวกเรา Beach for life เดินทางไปรัฐปีนัง ประเทศมาเลเชีย ตั้งใจไปศึกษา เยี่ยมชมเมืองเก่า จอร์จทาวน์  เเละชายหาดบาตูเฟอริงกิ ของรัฐปีนัง เมื่อพูดถึง ชายหาดบาตู เฟอริงกิ (Batu Ferringgi Beach) หลายคนที่เคยไปปีนังคงรู้จัก เเละได้ยินชื่อเสียงหาดเเห่งนี้กันอยู่บ้าง ชายหาดบาตูเฟอริกิ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเเห่งหนึ่งของรัฐปีนัง มียาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร มีโรงเเรมเเละร้านอาหารอยู่ตลอดเเนวชายหาด เเละจุดเด่นสำคัญของหาดบาตูเฟอริงกิ คือ กีฬาทางน้ำ ที่ที่นี่มีกีฬาทางน้ำหลายรูปแบบให้ได้เลือกเล่น เช่น บานานาโบ๊ท เจสสกี เรือใบ เเละพาราชู้ด เป็นต้น ตลอดทั้งวันของชายหาดบาตู เฟอริงกิ คล้าคลั่งไปด้วยผู้คนทั้งท้องถิ่น เเละนักท่องเที่ยว ที่มาเล่นกีฬาทางน้ำเเละ พักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดแน่นนอนว่า มาเที่ยวแบบพวกเรา Beach for life คงไม่ได้มาชมทะเล และชายหาดสวยๆเพียงอย่างเดียว ที่หาดบาตูเฟอริงกิแห่งนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง หรือ Beach Zoning Beach Zoning เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล (Coastal Zone management) โดยการจัดทำ Beach Zoning นั้น เป็นการจำกัดการมองภาพชายหาดในระดับพื้นที่ […]

Beachlover

February 24, 2020

กลุ่มผู้รักชายหาด ร่วมกับกลุ่ม Beach for life สำรวจชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ [27ม.ค.2563]

กลุ่มพลเมืองผู้รักชายหาด จ.สงขลา ร่วมกับกลุ่ม Beach for life ได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ด้วยอุปกรณ์ต้นทุนต่ำ ร่วมกับ ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งผ่าน smartphone (BMON) (https://www.youtube.com/watch?v=YwL70RcJVus) ในวันที่ 27 ม.ค.2563 จำนวน 20 หน้าตัด Beach Monitoring งานเล็กๆที่เกิดขึ้นในเมืองสงขลาจากโจทย์ที่ว่า สงขลาเป็นเมืองชายฝั่งเเต่ไม่มีข้อมูลชายหาดเลยเเม้เเต่น้อย ทำให้การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งของเมืองสงขลาผิดทิศผิดทาง เเละสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศชายหาด Beach for life เราพยายามชวนคนสงขลามาร่วมกันเรียนรู้ เเละติดตามการเปลี่ยนเเปลงชายหาดเพื่อเป็นฐานข้อมูลของเมือง ด้วยความหวังว่า กระบวนการติดตามชายหาด จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เเละการใช้เหตุผล ข้อมูล เเละความรู้ในการประกอบการตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชายหาด ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ เราจะทยอยนำมาวิเคราะห์และชี้ประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ตามต่อ สามารถติดตามได้จาก หัวข้อ สถานการณ์ชายฝั่งทะเลใน website นี้ เราพยายามเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพลเมืองทุกเพศทุกวัยในทุกจังหวัดชายทะเลที่สนใจเรียนรู้ร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ชายหาด สนใจติดต่อ facebook: beach for life

Beachlover

January 28, 2020