พาสำรวจชายฝั่งทะเลตะวันออก หาดดวงตะวัน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจติดตามสถานภาพชายหาด “หาดดวงตะวัน” ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T1) ระบบกลุ่มหาดกร่ำ-เพ (T1J) ระบบหาดเพ (T1J030) ผลการสำรวจพบว่า หาดดวงตะวัน เป็นชายหาดที่อยู่ด้านทางทิศตะวันออกของปากน้ำแกลง ซึ่งมีเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ (Jetty) ๑ คู่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหาดทรายแบบหาดยาว (long beach) ยาวหลายกิโลเมตรขนานไปกับแผ่นดิน ชายหาดวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ตะกอนทรายที่พบบริเวณหาดมีขนาดตั้งแต่ละเอียด-หยาบ การคัดขนาดปานกลาง ตะกอนทรายที่พบมีสีน้ำตาลอ่อน สุดหาดไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นปากน้ำแกลง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ พบโครงสร้างริมชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง แบบลาดเอียง และแบบหินทิ้งริมชายฝั่ง (พบทางทิศตะวันตกของหาด) นอกจากนั้นยังพบถนนเลียบชายหาดระยะประชิดตลอดระยะทางประมาณ ๑.๔ กม. จากการสำรวจยังพบถนน และโครงสร้างริมชายฝั่งยังคงถูกกัดเซาะหลายตำแหน่ง ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการตามโครงการป้องชายฝั่งพร้อมปรับภูมิทัศน์หาดดวงตะวันระยะทาง ๗๘๖ เมตร