ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งปากแตระ และจะทิ้งพระ จ.สงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน. ทช.ที่๕ (สงขลา) ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาวทั้งสิ้น ๒,๙๙๐ เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าโครงการฯประมาณ ๑๐-๑๕ % จากการตรวจสอบพบว่าขั้นตอนการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงชายหาดตลอดแนวโครงการ และการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการและบริเวณใกล้เคียง

(๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะที่ ๑ มีความยาว ๕๓๘ เมตร ความก้าวหน้าประมาณ ๕๐ – ๕๕ % ระยะที่ ๒ มีความยาว ๕๖๔ เมตร ความก้าวหน้าประมาณ ๖๐ – ๖๕ % ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลการตรวจสอบพบว่าขั้นตอนการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงชายหาดตลอดแนวโครงการ และการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ กรม ทช. จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลต่อไป