ตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างแบบต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามและประเมินสถานภาพพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช โดยพบว่าพื้นที่ชายฝั่งหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย พร้อมทั้งวางหมุดแบบ Static เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการสำรวจแนวชายฝั่ง ด้วยวิธีระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ต่อไป ส่วนพื้นที่ชายฝั่งหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เก็บข้อมูลโดยใช้ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระยะทาง ๑ กม. พร้อมรังวัดภาพตัดขวางชายหาด (Beach Profile) ๒๕ แนว โดยแต่ละแนวมีระยะห่างกัน ๒๕ เมตร ๙ แนว และระยะห่าง ๕๐ เมตร ๑๖ แนว เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่ง และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นต่อแนวชายฝั่งในอนาคต จากนั้นเดินทางไปรับฟังประเด็นปัญหาจากตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป