มติเอกฉันท์ ผลประชาคมไม่เอากำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม

ที่มา: https://dxc.thaipbs.or.th/news/มตเอกฉนท-ผลประชาคมช/ เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จัดเวทีประชาคมประชาชนในพื้นที่ชายหาดม่วงงาม   เพื่อแสดงความคิดเห็นลงมตินำรายชื่อไปยื่นต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อประกอบการยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม  จ.สงขลา  หลังจากเกิดความขัดแย้งมาตลอดระยะ 2 ปี  กระทั่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งชะลอโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อให้เทศบาลเมืองม่วงงาม  ดำเนินการสอบถามกรมโยธาธิการและผังเมือง  จนได้ข้อสรุปว่าการยกเลิกโครงการฯ ต้องมีการจัดทำประชาคมเพื่อประกอบการยกเลิกโครงการโดยให้ท้องถิ่นรวบรวมผลการทำประชาคม และนำส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อประกอบการยกเลิกโครงการต่อไป จึงนำมาสู่การจัดเวทีประชาคมในวันนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 328 คน  ผลการทำประชาคม พบว่า มีชาวบ้าน 4 คน เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม และ 324 คน ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ โดยมีการลงชื่อประชาชนที่เข้าร่วมเวทีทุกคน และมีการนับคะแนนต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมประชาคม  ซึ่งหลังจากนี้เทศบาลเมืองม่วงงาม จะนำผลการทำประชาคมครั้งนี้ เสนอต่อกรมโยธาธิการพร้อมกับเหตุผลในการขอยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงามต่อไป  นายอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Beach for life กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์การลุกขึ้นมา #saveหาดทราย จากโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีนี้ ระบุว่า หากนับการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ผ่านมาของกรมโยธาฯในโครงการหาดม่วงงาม เมื่อปี พ.ศ.2561 มีชาวบ้านเข้าร่วมเพียงไม่ถึง200 คน โดยในสัดส่วนเหล่านั้นพบเกือบครึ่งเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เเละครู   ทำให้ผลสรุปในอดีตนำไปสู่การดำเนินโครงการกำเเพงกันคลื่นหาดม่วงงาม  จนทำให้เป็นเหตุผลที่กรมโยธาธิการและผังเมืองอ้างว่าในอดีตชาวบ้านมีการร้องขอกำแพงกันคลื่นผ่านหน่วยงานท้องถิ่น จึงไม่ยอมถอนโครงการ  “วันนี้ประชาชนม่วงงามที่เป็นคนม่วงงามจริง ๆ 324 คน ได้มาเเสดงพลัง ลงชื่อทำประชาคม เเละผลสรุปเป็นเอกฉันท์ว่าไม่เอาโครงการกำเเพงกันคลื่นหาดม่วงงาม  จึงนับเป็นความชัดเจนว่าสิ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยนำมาอ้างไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นการสะท้อนพลังของภาคประชาชนและยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนเกิดการตื่นรู้ต่อถึงผลกระทบของกำแพงกันคลื่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศริมชายหาด”  นายอภิศักดิ์  กล่าวด้วยว่า   สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเดินหน้าดึงดันโครงการนี้ต่อไปหรือไม่เพราะโครงการฯ ถือว่าไม่มีความชอบธรรมทั้งในเชิงข้อเท็จจริงทางวิชาการที่ปรากฏชัดว่าสภาพของชายหาดไม่ได้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง และประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ได้ยินยอมแต่อย่างใด

Beachlover

August 25, 2022

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงาม [22 พ.ค.2565]

ที่มา: https://www.facebook.com/SaveMuangngamBeach ครั้งที่ 24 กับการเก็บข้อมูลวัดหาด ของชาวบ้านม่วงงาม วันนี้ ชายหาดกว้างขึ้น มีทรายเพิ่มพูนขึ้นมาก บางพื้นที่มีวะเเตก คลื่นลมสงบ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ และหาปลา และอื่นๆอีกมากมาย วันนี้ ทีม Save หาดม่วงงาม ทำหน้าที่ัวัดหาดครบ2ปี ระยะ 2ปีที่ผ่านมา ชายหาดบ้านเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งทำให้เรารู้ว่า ก่อนมรสุม และหลังมรสุม ระบบ ธรรมชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชายหาดเลย นอกเสียงจากฝีมือมนุษย์ ที่พยายามลุกล้ำธรรมชาติ ฝืนธรรมชาติ อยากพัฒนาแต่กลับกลายเป็นทำลายซึ่งจริงๆแล้วเรามองเห็นว่าธรรมชาติสร้างสมดุลของตัวมันเอง อย่าไปทำลายระบบธรรมชาติอีกเลย

Beachlover

May 23, 2022

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องระบบติดตามชายหาด ระดับชุมชน [20 ต.ค. 2564]

Beach Lover ร่วมกับ Beach for life/ Save หาดม่วงงาม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องระบบติดตามชายหาดให้แก่ชุมชนชายฝั่ง พังสาย กระดังงา วัดกระ พังเที๊ย และหาดยายแคง จ.สงขลา ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สงขลา กิจกรรมนี้ เริ่มจากการให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ชายหาดคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา การใช้มาตรการเพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานรัฐ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความสำคัญของข้อมูล และการใช้ระบบติดตามข้อมูลชายหาดระดับชุมชน พร้อมกับการลงปฏิบัติเพื่อใช้อุปกรณ์และระบบในสนามจริง ณ ชายหาดม่วงงาม กิจกรรมนี้ เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนชายฝั่ง ให้มีความรู้ และรู้จักการติดตามข้อมูลเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อการจัดการพื้นที่ชายหาดในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

Beachlover

October 24, 2021

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงาม [29 ส.ค.2564]

เครือข่าย Save หาดม่วงงาม ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงามต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่กลางปี 2563 ซึ่งครอบคลุมช่วง ก่อนมรสุม ช่วงมรสุม และปลายมรสุม โดยในวันที่ 29 ส.ค. 2564 ถือเป็นครั้งที่ 15 แล้ว มีชาวบ้านม่วงงาม เเวะเวียนมาร่วมวัดหาด เรียนรู้การเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของหาดม่วงงาม สำหรับการติดตามสภาพชายหาดม่วงงามนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำโดยระบบอาสาสมัครต่อเนื่องกันมา พร้อมๆกับวาระที่มีการนำคดีม่วงงามขึ้นส่งศาลปกครองจังหวัดสงขลา ติดตามเรื่องราวในคดีได้จาก โพสเก่าๆ โดยค้นหาจาก Search Icon ทางมุมขวาบนของเวบ และอ่านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้จาก https://beachlover.net/คุ้มครอง-ม่วงงาม/

Beachlover

August 30, 2021