สำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ ในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุด บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18-21 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ ในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุด บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต คิดเป็นพื้นที่ 2.34 ตร.กม จากการสำรวจพบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน โดยมีหญ้าใบมะกรูด (Halophila) เป็นหญ้าชนิดเด่น บริเวณรอยกิน ที่พบมีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ สังเกตจากการขึ้นปกคลุมทดแทนของหญ้าทะเล ได้ดำเนินการสุ่มวัดขนาดความกว้างและความยาวของรอยกิน จำนวน 20 รอย พบว่า รอยกินมีความกว้าง 13 – 15 เซนติเมตร ขนาดความยาวของรอยกินเฉลี่ย 8 เมตร จึงได้ทำการบันทึกเพื่อนำไปประเมินขนาดและประชากรของพะยูนต่อไป และจากการสำรวจพบเต่าทะเล ชนิดเต่าตนุจำนวน 10 ตัว อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว