พาสำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแนวชายฝั่ง ระบบหาดเขตท้ายเหมือง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบหาด ท้องที่ จ.พังงา ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย

(๑) ระบบหาดใต้แหลมหินเรือใบ (T7D199) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะเป็นหาดทราย สัณฐานชายฝั่งเริ่มต้น และสัณฐานชายฝั่งสิ้นสุดเป็นหาดหิน ความยาวของระบบหาด ๐.๗๕ กม. กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัน อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๕ ครั้ง/นาที และ

(๒) ระบบหาดอ่าวคลองเรียน (T7D198) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะเป็นหาดทราย สัณฐานชายฝั่งเริ่มต้น และสัณฐานชายฝั่งสิ้นสุดเป็นหาดหิน และพบกากแร่สีดำปนกับทรายชายหาด ความยาวของระบบหาด ๒.๒๖ กม. กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัน อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๖ ครั้ง/นาที ชายหาดมีความลาดชัน ๔ องศา

โดยทั้ง ๒ พื้นที่ พบขยะชายหาดไม่มาก มีการใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจ, โรงแรม, บังกะโล, ร้านอาหาร ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งและการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม