พาสำรวจหาดสวย ชายฝั่งทะเลสิเกา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) สำรวจสถานภาพชายฝั่งทะเล และพื้นที่เกาะในท้องที่ จ.ตรัง บริเวณระบบหาดปากน้ำสิเกา ท้องที่บ้านแหลมมะขาม ม.๓ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง สภาพโดยทั่วไปมีความสมดุล จากฐานข้อมูลของกรม ทช. ปี ๒๕๖๒ มีอัตราการกัดเซาะปานกลาง ระยะทาง ๘๐ เมตร

ผลการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปไม่มีการกัดเซาะเพิ่มเติม และเริ่มปรับสภาพกลับสู่สมดุลโดยธรรมชาติ ส่วนบริเวณท้องที่บ้านหัวหิน ม.๖ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง สภาพโดยทั่วไปมีความสมดุล บางจุดมีการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้ง และกำแพงป้องกันคลื่นประเภทลาดเอียง บริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างมีผลกระทบต่อเนื่อง เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง จากการเลี้ยวเบนของคลื่น (End effect)

จากฐานข้อมูลของกรม ทช. ปี ๒๕๖๒ มีอัตราการกัดเซาะปานกลาง ระยะทาง ๑.๔๙ กม. จากการตรวจสอบมีอัตราการกัดเซาะประมาณ ๔.๖๘ เมตร/ปี แต่พื้นที่บางส่วนบริเวณนี้มีการสะสมตัวของตะกอน สุดท้ายไปสำรวจบริเวณระบบหาดมดตะนอย-หาดสำราญ ท้องที่ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง สภาพโดยทั่วไปมีสภาพสมดุล เป็นพื้นที่ปากคลองมีชุมชนตั้งอยู่ในลักษณะรุกล้ำชายฝั่ง มีโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นสะพานท่าเทียบเรือ เส้นชายฝั่ง เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์