ผลการดำเนินงานกรม ทช. ปี ๒๕๖๔ ด้านอนุรักษ์ชายฝั่ง

กรม ทช. ขอรายงานผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านอนุรักษ์ชายฝั่ง จากข้อมูลแนวชายฝั่งของไทยความยาวกว่า ๓,๑๕๑ กม. บางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางกว่า ๙๑.๖๙ กม. หลายพื้นที่ได้รับการแก้ไขแล้วกว่า ๗๐๒.๖๘ กม.

นอกจากนี้ ได้เตรียมประกาศมาตรการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๙ ระบบหาด และดำเนินการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ระยะทาง ๑๑,๑๕๐ เมตร