ป่าชายเลนคลองโคนสมบูรณ์ ชายฝั่งสมดุลตามธรรมชาติ [13ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานภาพชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดU-SKM/PBI (เเม่กลอง-บางตะบูน) บริเวณ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จนถึง ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผลการสำรวจพบว่าเป็นหาดโคลน ตะกอนที่พบส่วนใหญ่เป็นตะกอนโคลนทะเล จากการสำรวจพบแปลงเลี้ยงหอยบริเวณบ้านคลองช่อง ม.๕ และ ม.๗ ต.คลองโคน รวมถึงพื้นที่ด้านทิศเหนือของคลองบางตะบูนในเขต ต.บางตะบูน สถานภาพชายฝั่งมีสภาพสมดุล ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลนสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบ ได้แก่ เเสมขาว โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ รวมทั้งพบฝูงลิงแสม ทั้งนี้ในพื้นที่พบต้นโกงกางที่กำลังเติบโตจำนวนมาก