นิติรัฐสิ่งแวดล้อม: การดำเนินโครงการก่อสร้างบนพื้นที่ชายฝั่งทะเล

นิติรัฐสิ่งแวดล้อม: การดำเนินโครงการก่อสร้างบนพื้นที่ชายฝั่งทะเล