ชายฝั่งทะเลปัตตานีกัดเซาะรุนแรง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พบการกัดเซาะชายฝั่งและสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายฝั่งที่เสียหายได้ทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไปทางด้านทิศเหนืออีกด้วย มีการกัดเซาะชายฝั่งระยะทาง ๔๐๐ เมตร สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งในครั้งนี้ เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมวลอากาศเย็นมีกำลังแรง จึงเกิดคลื่นลมแรงและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณดังกล่าวอย่างรุนแรง