กรมเจ้าท่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่อ่าวปัตตานี หลังขุดลอกอ่าวแล้วเสร็จ [25ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/กรมเจ้าท่า

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. อธิบดีกรมเจ้าท่า (นายวิทยา ยาม่วง) เป็นประธานเปิดโครงการ “เจ้าท่า ร่วมใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ” บริเวณอ่าวปัตตานี ณ สะพานท่าเทียบเรือปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การกล่าวต้อนรับ และขอบคุณกรมเจ้าท่าที่ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำในอ่าวปัตตานีให้ประชาชนรอบอ่าวปัตตานีเดินเรือได้สะดวกและช่วยให้มีการไหลเวียนของน้ำในอ่าวปัตตานีดีขึ้น อันเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของอ่าวปัตตานี 

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านปฏิบัติการ)กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านการวางแผนพัฒนาทางน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาที่ 4 ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ประชาชนรอบอ่าวปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน 1,000 คน

อ่าวปัตตานีแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ชุมชนใช้ร่วมกันในการทำอาชีพทางการประมง และกิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์ร่วมกับตัวแทนประชาชนรอบอ่าวปัตตานีประกอบด้วย ปูดำวัยเจริญพันธุ์จำนวน2,000 (สองพัน)ตัว ปูม้าวัยอ่อนพันธุ์ 10,000,000 (สิบล้าน)ตัว และลูกปลากระพง 100,000 (หนึ่งแสน) ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี สร้างอาชี สร้างรายได้ สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างภาครัฐและประชาชน และนำพามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนรอบอ่าวปัตตานี

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หน่วยงานราชการ สถาบันต่างๆหลายภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลรอบอ่าวปัตตานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลที่ 5 โรงเรียนพัฒนาอิสลามจังหวัดปัตตานี และผู้แทนนายบาบอแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี นายบาฮารุสดี ยูโซ๊ะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอูเซ็ง เบญนูรุดดีน กำนันตำบลบาราโหม

อนึ่ง โครงการขุดลอกดินในอ่าวปัตตานีจำนวน 11,000,000 (สิบเอ็ดล้าน)ลูกบาศก์เมตรได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ผลที่ได้รับจากโครงการนี้สามารถฟื้นฟูสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำเดินเรือรอบอ่าวให้สะดวกขึ้น การระบายน้ำจากแม่น้ำยะหริ่ง และแม่น้ำปัตตานีออกสู่ทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ฟื้นฟูระบบนิเวศนะและสภาพแวดล้อมในอ่าวดีขึ้น มีสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น และชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และยังเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป….