แถลงการณ์คัดค้านกำแพงกันคลื่นหาดดอนทะเล

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL ประชาชนตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าชี้เเจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ถึงผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี โดยกรมโยธาธิการฯ โดยประชาชนชาวดอนทะเล ชี้เเจงว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหาดดอนทะเล ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง เเละเขื่อนกันคลื่นนั้นทำให้หาดกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนเเรง เเละจะทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป นอกจากนั้นยังได้มีการอ่านเเถลงการณ์ต่อสภาฯ เพื่อเรียกร้องความกล้าหาญของสมาชิกสภาฯ เเละองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีให้ยืนอยู่ข้างประชาชนเเละสิ่งเเวดล้อม หลังจากที่ อบต.คันธุลี สำรวจความเห็นเเละพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 155 คน จากการสำรวจทั้งสิ้น 195 คน ในพื้นที่โครงการ ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จึงเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ใช้ความกล้าหาญยืนยัดข้างประชาชนเเละสิ่งเเวดล้อมโดยการทำหนังสือไปยังกรมโยธาธิการฯ เพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าวโดยเร็ว แถลงการณ์ ฉบับที่3 เรียกร้องความกล้าหาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิทักษ์รักษาหาดดอนทะเลจากเขื่อนกันคลื่นหายนะ ประชาชนตําบลคันธุลีและผู้มีหัวใจรักชายหาดดอนทะเลได้ติดตามและต่อสู้การก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหมู่ที่ 6 ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยโครงการดังกล่าวนั้นถือเป็นหายนะของหาดดอนทะเล เนื่องจากกําแพงกันคลื่นจะทําให้สภาพแวดล้อมชายหาดของดอนทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงหาดทรายจะหายไปอย่างถาวรวิถีชีวิตของคนดอนทะเลที่เคยหาหอยริมชายหาดจะหายไป โครงการดังกล่าวถือเป็นมรดกบาปของชุมชนหากมีการก่อสร้างเกิดขึ้น อีกทั้งความฉ้อฉลของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่หมกเม็ดปิดบังข้อมูลต่อประชาชนไม่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนอย่างตรงไปตรงมา ที่สําคัญชายหาดดอนทะเลมีสภาพชายหาดที่สมบูรณ์ไร้ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวบรวมข้อมูลไว้ ดังนั้นการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นบนหาดดอนทะเลด้วยความยาว1,291 เมตรจึงไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใด ประชาชนตําบลคันธุลีซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรหาดดอนทะเลจํานวน 173 คน และจากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลีเก็บรวบรวมความเห็นของประชาชนจํานวน 195 […]

Beachlover

August 14, 2021