กำแพงกันคลื่น หาดพระแอะ เกาะลันตาใหญ่

สวนสาธารณะหาดพระแอะ ตั้งอยู่ในหมู่ 3 บ้านโล๊ะบาหรา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่ผ่านมาได้มีรายงานผ่านสื่อเพียงข่าวเดียวในปี 2557 ว่าหาดพระแอะถูกกัดเซาะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามข่าว https://www.thairath.co.th/content/436650 Beach Lover ลงพื้นที่ชายหาดพระแอะพบว่ามีการสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งตามคำร้องขอจาก อบต.ศาลาด่าน เมื่อกันยายน 2558 โดยมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อ มีนาคม 2561 โครงการป้องกันชายฝั่งบริเวณนี้เป็นรูปแบบกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดระยะทาง 260 เมตร และมีบางส่วนเลี้ยวเข้าไปในคลองพระแอะอีก 100 เมตร เป็นรูปแบบเขื่อนหินใหญ่เรียงเพื่อป้องกันตลิ่งริมคลอง โดยรูปแบบของกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดนี้ คล้ายกับหลายๆแห่งที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการผ่านมาแล้วและที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น https://beachlover.net/กำแพงกันคลื่น-ณ-แหลมงู-เกาะลันตาน้อย/ และ https://beachlover.net/ข้อสังเกต-ม่วงงาม-2-5/ และ https://beachlover.net/หาดขั้นบันได-ชะอำ/ จากการสำรวจภาคสนามพบว่ากำแพงกันคลื่นที่สร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมการก่อสร้าง เมื่อปี 2563 ด้วยงบประมาณ 45.756 ล้านบาท ยังอยู่ในสภาพดี โดยพบว่ามีทรายด้านหน้าหาดถูกหอบขึ้นมาถึงบันไดขั้นที่สี่จากด้านบน แต่พบความเสียหายของทางลาดลงทะเลบางส่วน

Beachlover

October 21, 2020

กำแพงกันคลื่น ณ แหลมงู เกาะลันตาน้อย

ฝั่งตะวันออกของเกาะลันตาน้อย ในเขตหมู่ 3 เป็นที่ตั้งของแหลมงู ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมขนาดเล็กยื่นลงไปในทะเล มีถนนหมายเลข กบ.5035 ตัดเลาะริมชายฝั่ง ฝั่งหนึ่งของพื้นที่มีบ้านชาวประมง 4-5 หลังคาเรือน ปลูกสร้างอยู่ในทะเล สภาพพื้นที่โดยรวมรอบๆเป็นหาดทรายปนโคลนและป่าชายเลน การใช้ประโยชน์บริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็น การใช้ประโยชน์สําหรับจอดเรือประมง การนําผลผลิตสัตว์น้ําที่จับได้ขึ้นฝั่ง และการชักลากเรือขึ้นจอดบนหาดเพื่อซ่อมแซมเป็นคร้ังคราว ส่วนการใช้ประโยชน์ด้านในชายฝั่งซึ่งอยู่ถัดจากแนวถนนสาย กบ.5035 พบว่า เป็น พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ (เอกสารสรุปโครงการฯโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง) ด้วย Beach Lover ไม่ได้ติดตามการกัดเซาะชายฝั่งทั้งเกาะลันตาใหญ่และลันตาน้อยเท่าใดนัก จึงได้ลองค้นข้อมูลภาพและข่าวจากสื่อเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการกัดเซาะบริเวณนี้จนเป็นเหตุจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างนี้ พบว่าไม่ปรากฏทั้งภาพและข้อมูลใดๆที่ระบุว่าแหลมงูถูกกัดเซาะตั้งแต่อดีตจนถึงก่อนการเริ่มลงนามในสัญญาจ้างในปี 2560 พบเพียง VDO clip เพื่อโปรโมทโครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเท่านั้น (https://www.youtube.com/watch?v=T1sTkptM6GE) Beach Lover ได้ลงสำรวจพื้นที่แหลมงูพบว่า โครงสร้างป้องกันชายฝั่งนี้มีสองลักษณะ ได้แก่กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได และแบบหินเรียง เหมือนกับอีกหลายโครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร ด้วยงบประมาณ 41.238 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท เอสซีจี 1995 จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ชนะการประกวดราคาและได้ก่อสร้างโครงการป้องกันชายฝั่งมากเป็นอันดับที่สองเมื่อคิดจากงบประมาณเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปี 2558-2562 (https://beachlover.net/เปิด-5-รายชื่อบริษัท-งานป้องกันชายฝั่ง/) […]

Beachlover

October 20, 2020

สำรวจการกัดเซาะชายฝั่งเกาะลันตา กระบี่ [5ส.ค.2563]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจติดตาม และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่งบริเวณเกาะลันตาฝั่งทิศตะวันตก อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีกำลังแรงและมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร พบว่าระบบหาดอ่าวคลองดาวมีลักษณะเป็นหัวหาด (head land) และเกาะ (island) พบรอยริ้วคลื่น (ripple mark) บนชายหาด และมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ โครงสร้างกำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระบบหาดอ่าวพระแอะ พบโครงสร้างกำแพงกันคลื่นประเภทขั้นบันไดและประเภทตั้งตรง พบการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาล และระบบหาดบ้านคลองโตบ ๑ พบโครงสร้างกำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย พบการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนวของโครงสร้าง ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เพื่อจัดทำสถานภาพชายฝั่งประเทศไทย ต่อไป

Beachlover

August 5, 2020