เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เกาะยาวน้อย พังงา [9มี.ค.2565]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาแก้ไขปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา บริเวณชายฝั่งทะเลหาดป่าทราย หมู่ที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านแหลมไทร หมู่ที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้าน ท่าเขา หมู่ที่ 4 และชายฝั่งทะเลหาดบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7 ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมขอรับ การสนับสนุนงบประมาณในคราวเดียวกัน สําหรับออกแบบและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่อาจกระทบต่อชุมชนได้ โดยในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อยได้ยืนยันความพร้อมของพื้นที่ว่าสามารถดําเนินการศึกษาปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งพร้อมก่อสร้างโครงการได้ และยินดีรับมอบโครงการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อใช้งานและบํารุงรักษา ต่อไป กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงดำเนินโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดป่าทรายและหาดแหลมไทร หมู่ที่ 5 ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามหลักวิชาการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น […]

Beachlover

March 4, 2022

พาชมชายหาด เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ 147.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เกาะ มี 3 ตำบลคือ เกาะยาวน้อย , เกาะยาวใหญ่ , พรุใน ชาวบ้านบนเกาะยาวน้อยจำนวนกว่า 4,600 คน นั้นส่วนใหญ่ 99% นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ค้าขาย หมู่เกาะที่นี่สวยงามมีเกาะเล็กเกาะน้อยรอบๆ เกาะ เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ ชื่นชอบธรรมชาติ รักสงบ (http://www.phangnga.go.th/koh-yaw-noi.html) บนเกาะยาวน้อยเองนั้น มิได้มีชายหาดและทัศนียภาพบนเกาะที่สวยงามมากมายสักเท่าไหร่ แต่มีความหลากหลายของทรัพยากร ทั้งนาข้าว ป่าชายเลน ป่าชายหาด ทรัพยากรประมง และยังมีนกเงือกอพยพมาอยู่ที่นี่จำนวนมาก แต่สิ่งที่ตราตรึงใจคือ ทัศนียภาพรอบๆเกาะ เมื่อมองออกจากเกาะยาวน้อย จะพบเกาะแก่งรูปร่างแปลกตารายล้อมเกาะจำนวนมาก และนี่เอง คือแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้มาเสพความสวยงามของธรรมชาติอันสุขสงบที่นี่ เกาะยาวน้อยวางตัวในแนวเหนือใต้ และมีพื้นที่ชายหาดหลักๆบนสองฝั่งทะเล คือฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ติดกับเกาะยาวใหญ่ มีสภาพเป็นอ่าว พื้นที่ริมทะเลแถบนี้ส่วนมากเป็นหิน ดิน ทรายหยาบปนหิน ป่าชายเลน […]

Beachlover

May 9, 2021