ประชุมออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ ๒ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.๕ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ ๑๐๐ คน ผลการประชุมจะมีการศึกษางานออกแบบเขื่อนป้องกันชายฝั่งทะเลในลักษณะของเขื่อนแบบขั้นบันไดตลอดระยะทาง ๑,๒๑๑ เมตร ทั้งนี้ กรม ทช. ให้ข้อคิดเห็นขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งการขึ้นวางไข่ของเต่าตนุหรือเต่าในบริเวณพื้นที่ และขอให้คณะทำงานในครั้งนี้ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน

Beachlover

March 17, 2021

ร่วมประชุมรับฟังผลกระทบสิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ท่าขึ้น และ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทางขึ้น ม.๑ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวในพื้นที่ ม.๓ ต.ท่าขึ้น ความยาว ๗๐๐ ม. และ ม.๑ ต.ท่าขึ้น และ ม.๑๐ ต.ท่าศาลา ความยาว ๒,๔๐๐ ม. รวมระยะทางการก่อสร้างทั้งสิ้น ๓,๑๐๐ ม. มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนภูมิภาค […]

Beachlover

November 27, 2020

ข้อห่วงกังวลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชิงโค สงขลา [26ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/Beach-for-life สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีภายใต้แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(งบพัฒนา) โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาวิจัยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งในห้องปฏิบัติการและทำการทดลองเชิงปฏิบัติในสถานที่  2) เพื่อพัฒนาโครงการบูรณะชายฝั่งจังหวัดสงขลา (Songkhla Model) เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธิตและนำไปขยายผล  3) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ(GIS) เพื่อการบูรณะชายฝั่งทะเล จังหวัดสงขลา  4) เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการบูรณะชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลา 5) เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดอื่นๆ ด้วย  โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีลักษณะการดำเนินการ โดยการวางโดมทะเล ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทำการวางโดมทะเลห่างจากฝั่ง 500 เมตร และอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต่ำสุด โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ วางห่างกันเป็นระยะทาง 100 เมตร ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยโดมจำนวน 19 กลุ่มย่อย ห่างกันตั้งแต่ 20-50 เมตร เพื่อลดพลังงานของคลื่นที่เข้ามาปะทะร้อยละ 52 โดยรูปแบบการจัดวางแต่ละกลุ่มแตกต่างกันขึ้นกับทิศทางของคลื่นที่วิ่งเข้ามาปะทะ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการนี้  Beach for life มีข้อสังเกตและข้อห่วงกังวลหลายประการต่อการดำเนินโครงการนี้  1. Beach for life มีความเห็นว่า โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น มีลักษณะ/รูปแบบโครงการเป็นการดำเนินการวางโดมทะเลใต้นำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งโดมทะเลดังกล่าวนั้นมีหน้าที่เพื่อสลายพลังงานคลื่นที่เข้ามาปะทะ จึงถือได้ว่าโดมทะเลนั้น เป็นโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น หรือ Breakwater ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้โครงสร้างเขื่อนกันคลื่นทุกขนาด […]

Beachlover

March 4, 2020