หาดบางเทา สวยสมดุลไม่พบการเปลี่ยนแปลงชายหาด

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจลักษณะสัณฐานชายฝั่ง ความกว้าง และความลาดชันชายหาดบางเทา ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยสำรวจรังวัดทำภาพตัดขวางชายหาดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งได้รับการสนับสนุนระบบโครงข่ายดังกล่าวจากกรมแผนที่ทหาร ในการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึ่งค่าพิกัดที่ได้จะมีความถูกต้องสูง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและประเมินความเปราะบางของพื้นที่ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยสำรวจ ๓๖ แนว ระยะห่างระหว่างแนว ๒๐๐ เมตร ครอบคลุมระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ ๖.๕ กม. โดยวันนี้สามารถสำรวจสัณฐานชายหาดได้ ๑๘ แนว พบว่าชายหาดบริเวณด้านทิศเหนือมีความกว้าง ๒๐-๓๕ เมตร และมีความลาดชันชายหาด ๖-๘ องศา ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดมีความสมดุล มีการใช้ประโยชน์ชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางน้ำ

Beachlover

February 23, 2022