ประชุมรับฟังความคิดเห็น หาดกระทิงลาย [19 พ.ค.2565]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ (1) เพื่อศึกษาและจัดทําแผนหลักแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ ระบบกลุ่มหาดอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดําเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ให้กับชายฝั่งที่ประสบปัญหา การกัดเซาะอย่างบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง (2) เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detail design) ตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาก่อนจํานวนอย่างน้อย 4 พื้นที่

Beachlover

May 16, 2022

เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก ชายหาดกระทิงลาย/หาดบางเสร่ จ.ชลบุรี[18เม.ย.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก โดยเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกชายหาดบริเวณสวนสาธารณะหาดกระทิงลาย อ.บางละมุง และชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ผลการศึกษาอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

Beachlover

April 18, 2020

ผลกระทบจากซากเรือ ณ อ่าวบางละมุง จ.ชลบุรี

ชายหาดบริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของท่าเทียบเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทีม Beach lover ได้พบซากเรือเกยหาดบริเวณนี้อยู่หลายตำแหน่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ก็คือ ชายหาดทางด้านทิศใต้ของซากเรือเกิดการงอกเพิ่ม ส่วนทางทิศเหนือของซากเรือเกิดการกัดเซาะ สาเหตุเกิดจากซากเรือที่วางแนวตั้งฉากกับชายหาดนั้น เปรียบเสมือนโครงสร้างชายฝั่งชนิดหนึ่งที่เรียกว่า รอดักทราย (Groin) ทำหน้าที่ดักการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายที่มีทิศเคลื่อนที่จากทิศใต้ขึ้นมาทางทิศเหนือ จึงเป็นผลให้ตะกอนถูกดักอยู่ทางฝั่งหนึ่งของชายหาด และส่งผลให้อีกฝั่งหนึ่งขาดตะกอนจนเกิดการกัดเซาะ

Beachlover

April 18, 2020

สวนสาธารณะหาดกระทิงลาย จ.ชลบุรี [10มี.ค.2563]

ชายหาดบริเวณสวนสาธารณะหาดกระทิงลาย อ.บางละมุง ชลบุรี อยู่ทางตอนใต้ของท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ชายหาดแถบนี้มีการสร้างกำแพงกันคลื่นของท้องถิ่นและเอกชนในหลากหลายรูปแบบ มีหาดธรรมชาติหลงเหลืออยู่บ้าง บางพื้นที่สามารถเข้าถึงได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ส่วนมากเป็นที่ดินเอกชนประชิดทะเล ในส่วนของสาธารณะหาดกระทิงลายมีกำแพงกันคลื่นเกือบตลอดทั้งแนว มีชายหาดธรรมชาติแบบไร้โครงสร้างป้องกันทางทิศเหนือของสวนสาธารณะแห่งนี้

Beachlover

March 12, 2020