ชาวบ้านหาดดอนทะเลค้านกำแพงกันคลื่น

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564 ประชาชนหาดดอนทะเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าปกป้องชายหาดจากกำเเพงกันคลื่น เข้ายื่นหนังสือตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ความยาว 1,295 เมตร หลังจากชาวบ้านพบว่าโครงสร้างนี้อาจเป็นการทำลายชายหาดดอนทะเล เเละประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ไม่ชี้เเจงผลกระทบของโครงการอย่างตรงไปตรงมา ก่อนหน้านี้ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ นำเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ห่วงกังวลต่อโครงการดังกล่าว หารือต่อประธานสภาผู้เเทนราษฎร เพื่อระงับโครงการดังกล่าว

Beachlover

July 2, 2021

ขอให้ยกเลิกโครงการป้องกันชายฝั่งคันธุลี ท่าชนะ

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL/ ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 บ้านดอนทะเล ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วย กลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเล เป็นกลุ่มชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นการใช้สิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรมาต่อเนื่องพบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีความยาว 1,291 เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้งบประมาณประจำปี 2563 ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบเรียงหินใหญ่บนชายหาด การดำเนินโครงการดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ทางกลุ่มรักษ์หนองนํ้าบ้านดอนทะเลมีข้อห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อโครงการดังกล่าว ดังต่อไป 1) ความสมบูรณ์ของสภาพชายหาดดอนทะเล มีสภาพชายหาดที่สมบูรณ์มีแนวพืชผู้บุกเบิกชายหาด เช่น ผักบุ้งทะเล คนที สอทะเล และ พืชอื่นๆที่ปกคลุมหาดทรายแนวชายฝั่ง มีลักษณะหน้าชายหาดกว้าง 70-100 เมตร จากแนวพันธ์ุพืชตามธรรมชาติไม่พบว่ามีร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้ต้องก่อสร้างกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาดหมู่ที่ 6 บ้านคันธุลี […]

Beachlover

June 24, 2021