ป่าชายเลนคลองโคนสมบูรณ์ ชายฝั่งสมดุลตามธรรมชาติ [13ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานภาพชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดU-SKM/PBI (เเม่กลอง-บางตะบูน) บริเวณ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จนถึง ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผลการสำรวจพบว่าเป็นหาดโคลน ตะกอนที่พบส่วนใหญ่เป็นตะกอนโคลนทะเล จากการสำรวจพบแปลงเลี้ยงหอยบริเวณบ้านคลองช่อง ม.๕ และ ม.๗ ต.คลองโคน รวมถึงพื้นที่ด้านทิศเหนือของคลองบางตะบูนในเขต ต.บางตะบูน สถานภาพชายฝั่งมีสภาพสมดุล ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลนสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบ ได้แก่ เเสมขาว โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ รวมทั้งพบฝูงลิงแสม ทั้งนี้ในพื้นที่พบต้นโกงกางที่กำลังเติบโตจำนวนมาก

Beachlover

February 13, 2020