EIA ใหม่ กำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ!

วันที่ 8 มิ.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2566 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ประกอบด้วย รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ำ แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล และ กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล ทุกขนาด ต้องจัดทำ EIA ส่วนขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA นั้น ต้องเสนอในขั้นขออนุมัติ หรือ ในขั้นขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แต่ไม่ให้ใช้บังคับกับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุง (Click ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม)

Beachlover

January 5, 2024

กฎกระทรวง เกี่ยวกับระยะร่นอาคารจากชายฝั่ง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 4 ข้อ 42 ระบุไว้ว่า อ่านเอกสารฉบับเต็มได้จาก

Beachlover

October 22, 2022

คําสั่งกรมเจ้าท่าในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

Click ที่ไอคอน “Download” เพื่อนำไปสู่เอกสารฉบับเต็ม คําสั่งกรมเจ้าท่าในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [26 ก.พ.2562]

Beachlover

May 18, 2021

ประกาศ สผ. เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Click ไอคอน “Download” เพื่อนำไปสู่ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [8 ก.พ.2562]

Beachlover

May 17, 2021
1 2