Beach Zoning หาดบ้านหัวหิน สตูล [22 ส.ค.2563]

กลางเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรม Beach Zoning ได้ถูกจัดขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่ง ณ ชายหาดบ้านหัวหิน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการลงในรายละเอียดรวมถึงการดึงเยาวชนในชุมชนเข้ามาร่วมกันออกไอเดียเพิ่มเติม

กิจกรรมนี้เริ่มจากการใส่รายละเอียดสภาพปัจจุบันของชายหาดบ้านหัวหินลงไปบนแผนที่ที่ร่วมกันวาดขึ้นเอง เพื่อเป็นการ Check in ความรู้ความเข้าใจชายหาดในชุมชนของตนเอง จากนั้นได้เริ่มกันระบุปัญหาที่พบเจอจากการใช้ประโยชน์ริมชายหาด ต่อด้วยความฝันที่อยากเห็นชายหาดในชุมชนของเราหน้าตาเป็นอย่างไร และจะไปถึงความฝันนั้นโดยใช้กติการ่วมกันในชุมชนอย่างไร กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยการถกเถียงกันของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน เพียงแต่ต้องพูดจากกันด้วยเหตุผลเพื่อให้เกิดฉันทามติร่วมกันในชุมชน

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถออกแบบชายหาดในชุมชนได้ด้วยตัวเอง … อยากให้ทุกชุมชนชายฝั่งได้มีวงถกเถียง ออกแบบพื้นที่สาธารณะ สร้างกติกาที่มาจากฉันทามติของชุมชนกันเอง เพราะนั่นหมายถึงการพัฒนาโดยฟังเสียงจากล่างขึ้นบนอย่างแท้จริง