เปิดบัญชีรายการ โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง จ.สงขลา [23 ธ.ค.2562]

เปิดบัญชีรายการโครงสร้างป้องกันชายฝั่งทะเล จ.สงขลา จากระยะทางชายฝั่งทั้งหมด 158 กิโลเมตร ประกอบด้วย

(1) รอดักทราย (Groin) จำนวน แห่ง ระยะทางตามแนวชายฝั่งรวม 0.09 กิโลเมตร

(2) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) จำนวน แห่ง ระยะทางตามแนวชายฝั่งรวม 6.96  กิโลเมตร

(3) กำแพงกันคลื่น (Seawall) จำนวน แห่ง ระยะทางตามแนวชายฝั่งรวม 6.63 กิโลเมตร

คิดเป็นความยาวของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งทะเลประมาณ 9% ของความยาวชายฝั่งทั้งหมดของ จ.สงขลา

ในส่วนของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetty) นั้นเป็นโครงสร้างชายฝั่งทะเล แต่ไม่ใช่โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง มีความยาวโครงสร้างรวม 3.135 กิโลเมตร

 

อย่างไรก็ตาม รายการโครงสร้างชายฝั่งทะเลที่อยู่ในบัญชีนี้ เป็นโครงสร้างที่สามารถสังเกตได้จาก Google earth เท่านั้น อาจมีบางรายการโดยเฉพาะกำแพงกันคลื่น ที่ไม่รวมอยู่ในบัญชีนี้เนื่องจากสังเกตเห็นได้ยากจากภาพถ่ายดาวเทียม Google earth ในบางเฟรม