หาดหัวหิน ละงู จ.สตูล [3 พ.ย.2562]

หาดหัวหิน อ.ละงู สตูล หาดด้านหลังเกาะรังนกและเกาะลิดี มีกำแพงกันคลื่นเกือบตลอดแนวชายหาดทรายซึ่งยาวต่อเนื่องมาจากหาดบางศิลาจนถึงปากคลองทางตอนใต้ บริเวณนี้คือหาดทายธรรมชาติผืนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ชายหาดที่เหลืออยู่นี้ยังคงมี "สุขภาพดี" อยู่มาก หน้าหาดมีผักบุ้งทะเลปกคลุมผืนทราย ช่วยป้องกันการพัดพาของทรายโดยลม มีป่าชายหาดเป็นปราการทางธรรมชาติ ส่วนด้านในนั้นเป็นถนนเส้นเล็กๆที่ชาวบ้านใช้เดินทางเข้าออก


ถัดจากส่วนนี้ไปทางทิศเหนือ กำลังมีโครงการก่อสร้างกำแพงบางส่วนเพิ่มเติมของหาดบางศิลา เราคงต้องลุ้นกันต่อไปว่า หาดธรรมชาติผืนสุดท้ายนี้จะยังคงความเป็นธรรมชาติแบบนี้อยู่ไปได้อีกนานเท่าใด

คำถามสำคัญในการวิเคราะห์ว่าโครงการป้องกันชายฝั่งใดควรทำหรือไม่ คือ "ความจำเป็น" หากไม่ทำจะเกิดความเสียหายมากกว่า โดยสัดส่วนความเสียหายนั้นจะต้องถูก "ชั่งน้ำหนัก" กับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่า "ได้สัดส่วน"กันหรือไม่ โดยต้องออกแบบแนวทางเลือกในการป้องกันที่เป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อหา "แนวทางเลือกที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด" เกิด "ความขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่น้อยที่สุด" เมื่อนั้น มันจะเป็นแนวทางเลือกที่ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับกันมากที่สุด

"กำแพงกันคลื่น" คือ The best solution สำหรับพื้นที่นี้หรือไม่ ควรต้องถูกตอบก่อนการดำเนินโครงการผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียผ่านเวทีประชาพิจารณ์

เมื่อกำแพงกันคลื่นไม่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปลายปี 2556 หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตอบคำถามนี้อย่างไร?