สำรวจชนิดและปริมาณขยะ ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เก็บรวบรวมชนิดและปริมาณขยะ บริเวณหาดเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา ชายหาดแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และชายหาดเกาะยาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างขยะบริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด ช่วงละ ๑๐๐ ม. ขยะที่พบเป็นโฟม ๒๗๒ ชิ้น เศษเชือก ๑๑๓ ชิ้น และฝาขวด ๘๖ ชิ้น พร้อมทั้งคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย ๑๐๐ ตร.ม. คัดแยกยี่ห้อของขยะ ผลการสำรวจประเภทขยะส่วนใหญ่เป็น เศษเชือก ฝาขวด พลาสติกแผ่นบาง ถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกแข็ง หีบห่อบรรจุอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งขยะที่สามารถระบุได้ และไม่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ได้นำข้อมูลพื้นฐานยี่ห้อสินค้าที่พบตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลไปบริหารจัดการลดปัญหาขยะทะเลต่อไป