สำรวจชนิดขยะและปริมาณหาดปากบารา สตูล [5ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อันดามันตอนล่าง เก็บรวบรวมชนิดขยะ และปริมาณขยะบริเวณหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยยี่ห้อสินค้าจากขยะชาดหาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างขยะบริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด ช่วงละ ๑๐๐ ม. พร้อมทั้งคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย ๑๐๐ ตร.ม. คัดแยกยี่ห้อ (branding) ของขยะ ผลการสำรวจประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก และฝาขวดพลาสติก มีทั้งขยะที่สามารถระบุได้และไม่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตได้ ทั้งนี้ได้นำข้อมูลพื้นฐานยี่ห้อสินค้าที่พบตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลไปบริหารจัดการลดปัญหาขยะทะเลต่อไป