สำรวจกำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเลประจวบฯ [12 มิ.ย.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่ง ประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งเพื่อกำหนดระยะถอยร่นสำหรับชายฝั่งทะเล ซึ่งได้ลงสำรวจพื้นที่ชายฝั่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่หาดปราณบุรี หาดหว้าขาว บ้านทุ่งมะเม่า อ่าวประจวบ หาดคลองวาฬ-หว้ากอ หาดบ้านกรูด และหาดบ่อทองหลาง ผลการสำรวจพื้นที่ทั้ง ๒ โครงการ พบโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ๓ รูปแบบ ได้แก่ กำแพงป้องกันคลื่นประเภทตั้งตรง ประเภทลาดเอียงแบบลาด และประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได